Vyhláška č. 124/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-124
Platnosť od 10.05.2019
Účinnosť od 01.09.2019
Aktuálne znenie 01.09.2019

124

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 12. apríla 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „úroveň kvalifikácie Národného kvalifikačného rámca a úroveň kvalifikácie Európskeho kvalifikačného rámca,“.

2. V prílohe č. 2 sa slová „(Názov a kód čiastočnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií.)“ nahrádzajú slovami

Názov čiastočnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií:.......................................

Kód čiastočnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií:..........................................

Úroveň kvalifikácie podľa Národného kvalifikačného rámca a úroveň kvalifikácie podľa Európskeho kvalifikačného rámca:........................................................................................“.

3. V prílohe č. 3 sa slová „(Názov a kód úplnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií.)“ nahrádzajú slovami

Názov úplnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií:.............................................

Kód úplnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií:................................................

Úroveň kvalifikácie podľa Národného kvalifikačného rámca a úroveň kvalifikácie podľa Európskeho kvalifikačného rámca:........................................................................................“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.


Martina Lubyová v. r.