Nariadenie vlády č. 88/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-88
Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018
Aktuálne znenie 01.04.2018

88

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. marca 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 639/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 480/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 80/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 4 časti A II. kapitole bod 18.3. znie:

18.3.
Rastliny stolonotvorných alebo hľuzotvorných druhov zemiaka (Solanum L.) alebo ich krížencov určené na výsadbu, iné ako hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) uvedené v bodoch 18.1., 18.1.1. alebo 18.2., iné ako kultivačný udržiavací materiál skladovaný v génových bankách alebo génových odrodových kolekciách a iné ako osivo zemiaka (Solanum tuberosum L.) uvedené v bode 18.3.1.
a)
Rastliny sa musia uchovávať v karanténnych podmienkach a karanténnym testovaním sa musí preukázať, že sú bez výskytu škodlivých organizmov,
b)
karanténne testovanie uvedené v písmene a) sa uskutočňuje
1.
pod dozorom oficiálnej organizácie na ochranu rastlín daného členského štátu alebo v Slovenskej republike kontrolného ústavu a vykonáva ho školený personál tejto organizácie alebo iného schváleného orgánu,
2.
v priestoroch vybavených vhodným zariadením, ktoré slúži na obmedzenie výskytu škodlivých organizmov a uchovanie materiálu vrátane indikačných rastlín, a to takým spôsobom, aby sa eliminovalo akékoľvek riziko šírenia škodlivých organizmov,
3.
na všetkých jednotkách materiálu,

vizuálnym preskúmaním zameraným na príznaky spôsobené ktorýmkoľvek škodlivým organizmom, ktoré sa vykonáva v pravidelných intervaloch počas celej dĺžky minimálne jedného vegetačného cyklu, pričom sa zohľadní typ materiálu a jeho rastová fáza počas testovacieho programu,

testovaním vykonávaným vhodnými metódami, ktoré sa predložia odborníkom Komisie (§ 18),

v prípade všetkých zemiakových materiálov aspoň na:

andský latentný tymovírus zemiakov (Andean potato latent virus),

vírus Arracacha B. (oca kmeň),

vírus baktériovej krúžkovitosti zemiaka (potato black ringspot virus),

vírus PLRV (zvinutka zemiakov – potato spindle tuber viroid),

T vírus zemiakov (potato virus T),

andský vírus škvrnitosti zemiakov (Andean potato mottle virus),

bežné vírusy zemiakov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn, Yc)
a vírusu PLRV (zvinutky zemiakov),

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.,

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

v prípade osiva zemiaka Solanum tuberosum L. iného ako je osivo uvedené v bode 18.3.1., minimálne na vírusy a viroidy uvedené vyššie,
4.
primeraným testovaním na akékoľvek iné príznaky pozorované pri vizuálnom skúmaní, aby sa zistili škodlivé organizmy, ktoré tieto príznaky vyvolali,
c)
každý materiál, v ktorom sa na základe testov uvedených v písmene b) zistil výskyt škodlivých organizmov uvedených v písmene b), sa musí okamžite zničiť alebo podrobiť postupom, ktoré eliminujú škodlivý organizmus alebo organizmy,
d)
každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, informuje oficiálnu organizáciu na ochranu rastlín v danom členskom štáte alebo v Slovenskej republike kontrolný ústav, že takýto materiál uchováva.

“.

2. V prílohe č. 4 časti A II. kapitole sa za bod 18.3. vkladá bod 18.3.1., ktorý znie:

18.3.1.
Osivo zemiaka (Solanum tuberosum L.) iné ako je uvedené v bode 18.4.
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo je získané z rastlín, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v bodoch 18.1., 18.1.1., 18.2. alebo 18.3., ak sa na tieto rastliny vzťahujú, a
a)
osivo pochádza z oblastí bez výskytu Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a vírusu PLRV (zvinutky zemiakov), alebo
b)
osivo spĺňa tieto požiadavky:
1.
rastliny sú vypestované na mieste, na ktorom neboli od začiatku posledného vegetačného cyklu zistené žiadne symptómy choroby vyvolanej škodlivými organizmami uvedenými v písmene a), a
2.
rastliny sú vypestované na mieste, na ktorom boli vykonané tieto opatrenia:
2a.
miesto bolo oddelené od iných ľuľkovitých rastlín a iných hostiteľských rastlín vírusu PLRV (zvinutky zemiakov),
2b.
je zabránené kontaktu so zamestnancami a predmetmi, najmä náradím, strojmi, vozidlami, nádobami a obalovým materiálom z iných miest, na ktorých sa pestujú ľuľkovité rastliny a iné hostiteľské rastliny viroidu vretenovitosti zemiakov, alebo sú na účely prevencie nákazy prijaté vhodné hygienické opatrenia týkajúce sa týchto zamestnancov a predmetov, ktoré sa na dané miesto dostávajú z iných miest, na ktorých sa pestujú ľuľkovité rastliny a iné hostiteľské rastliny vírusu PLRV (zvinutky zemiakov), a
2c.
používa sa iba voda, v ktorej sa nenachádzajú škodlivé organizmy uvedené v tomto bode.

“.

3. Príloha č. 14 sa dopĺňa dvadsiatym bodom, ktorý znie:

20. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2017/1920 z 19. októbra 2017, ktorou sa mení príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o pohyb semien Solanum tuberosum L., ktoré majú pôvod v Únii (Ú. v. EÚ L 271, 20.10. 2017).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.


Robert Fico v. r.