Oznámenie č. 395/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky opatrenie z 21. novembra 2018 č. MF/017028/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-395
Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.02.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.

Aktuálne znenie 01.02.2019

395

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 21. novembra 2018 č. MF/017028/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2007 č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10531/2009-74 (oznámenie č. 104/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.), opatrenia zo 16. júna 2010 č. MF/15653/2010-74 (oznámenie č. 295/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25822/2010-74 (oznámenie č. 534/2010 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27262/2011-74 (oznámenie č. 562/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17922/2013-74 (oznámenie č. 482/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/23635/2014-74 (oznámenie č. 390/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19930/2015-74 (oznámenie č. 416/2015 Z. z.), opatrenia zo 6. decembra 2017 č. MF/14776/2017-74 (oznámenie č. 329/2017 Z. z.) a opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/015328/2018-74 (oznámenie č. 273/2018 Z. z.).

Opatrenie upravuje najmä účtovanie garantovanej energetickej služby a úpravy požadované aplikačnou praxou.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 28/2018, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl.l

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. M F/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. M F/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. M F/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2007 č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. M F/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. M F/10531/2009-74 (oznámenie č. 104/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.), opatrenia zo 16. júna 2010 č. MF/15653/2010-74 (oznámenie č. 295/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. M F/25822/2010-74 (oznámenie č. 534/2010 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2011 č. M F/27262/2011-74 (oznámenie č. 562/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17922/2013-74 (oznámenie č. 482/2013 Z. zaopatrenia z 3. decembra 2014 č. M F/23635/2014-74 (oznámenie č. 390/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19930/2015-74 (oznámenie č. 416/2015 Z. z.), opatrenia zo 6. decembra 2017 č. MF/14776/2017-74 (oznámenie č.329/2017 Z. z.) a opatrenia z 19.septembra 2018 č. M F/015328/2018-74 (oznámenie č. 273/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 4 písm. a) sa slová „účtu 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku" nahrádzajú slovami „príslušného účtu účtovej skupiny 36 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu".

2. V § 7 ods. 4 písm. b) sa slová „účtu 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty" nahrádzajú slovami „príslušného účtu účtovej skupiny 35 - Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu".

3. V § 17 ods. 10 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) komodity podľa § 25 ods.1 písm. e) štvrtého bodu zákona,".

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

4. Za § 30d sa vkladá § 30e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§30e

Účtovanie garantovanej energetickej služby

(1) Na účely účtovania o energetickej službe s garantovanou úsporou energie19j) (ďalej len „garantovaná energetická služba") na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor19k) sa rozumie a) garantovanou energetickou úsporou celková predpokladaná úspora energie vo finančnom vyjadrení dosiahnuteľná počas trvania zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá sa vypočíta na základe spracovaného energetického auditu a vyplýva zo zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie,

b) energetickým zhodnotením majetku energetické zhodnotenie majetku prijímateľa garantovanej energetickej služby poskytovateľom garantovanej energetickej služby, a to najmä rekonštrukcia, modernizácia a oprava majetku za účelom dosiahnutia garantovanej energetickej úspory,

c) prevádzkovými službami služby na energeticky zhodnotenom majetku prijímateľa garantovanej energetickej služby poskytovateľom garantovanej energetickej služby, a to najmä údržba majetku, monitorovanie dosahovania garantovanej energetickej úspory.

(2) V účtovníctve poskytovateľa garantovanej energetickej služby sa o garantovanej energetickej službe účtuje v dvoch etapách, a to o vykonanom energetickom zhodnotení majetku a o prevádzkových službách, pričom sa pri ich účtovaní vychádza z garantovanej energetickej úspory a rozpočtu predpokladaných nákladov na energetické zhodnotenie majetku a na prevádzkové služby, ktoré sa upravujú podľa zmenených podmienok.

(3) V účtovníctve poskytovateľa garantovanej energetickej služby sa pri účtovaní energetického zhodnotenia majetku uplatňujú princípy zákazkovej výroby podľa § 30. Aj pri metóde nulového zisku sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtujú výnosy na ťarchu účtu 316 - Čistá hodnota zákazky a v prospech účtu 606 - Výnosy zo zákazky. Po ukončení energetického zhodnotenia majetku sa účtuje pohľadávka z účtu 316 - Čistá hodnota zákazky na účet 311 - Odberatelia a vytvárajú sa analytické účty na zohľadnenie časového hľadiska podľa § 12.

(4) V účtovníctve poskytovateľa garantovanej energetickej služby sa prevádzkové služby účtujú na ťarchu osobitného analytického účtu k účtu 311 - Odberatelia so súvzťažným zápisom v prospech účtu 602 - Tržby z predaja služieb.

(5) Platby za garantovanú energetickú službu sa účtujú v prospech účtu 311 - Odberatelia. Zníženie nároku na platby z dôvodu nesplnenia zmluvných podmienok sa účtuje do hodnoty výnosov účtovaných v účtovnom období na ťarchu účtu 602 - Tržby z predaja služieb a nad hodnotu výnosov účtovaných v účtovnom období na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Nárok na odmenu z dôvodu dosahovania lepších ako zmluvných hodnôt energetickej efektívnosti sa účtuje v prospech účtu 602 - Tržby z predaja služieb.

(6) V účtovníctve prijímateľa garantovanej energetickej služby sa prijaté energetické zhodnotenie majetku účtuje ako technické zhodnotenie19l) majetku na osobitnom analytickom účte k účtu 042 - Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 - Dodávatelia a vytvárajú sa analytické účty na zohľadnenie časového hľadiska podľa § 12.

(7) V účtovníctve prijímateľa garantovanej energetickej služby sa prevádzkové služby účtujú na ťarchu osobitného analytického účtu k účtu 518 - Ostatné služby a v prospech osobitného analytického účtu k účtu 321 - Dodávatelia.

(8) Platby za garantovanú energetickú službu sa účtujú ako zníženie záväzkov na ťarchu účtu 321 - Dodávatelia. Zníženie nároku na platby z dôvodu nesplnenia zmluvných podmienok sa účtuje do hodnoty nákladov účtovaných v účtovnom období v prospech účtu 518 - Ostatné služby a nad hodnotu nákladov účtovaných v účtovnom období v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Nárok na odmenu pre poskytovateľa garantovanej energetickej služby z dôvodu dosahovania lepších ako zmluvných hodnôt energetickej efektívnosti sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 19j až 19l znejú:

19j) § 15 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

19k) § 18 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č............ /2018 Z. z.

19l) § 29 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

5. V § 37 ods. 11 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pri zlúčení, ak zanikajúca účtovná jednotka má podiel v nástupníckej účtovnej jednotke, sa účtuje goodwill ako rozdiel medzi reálnou hodnotou podielu pripadajúceho na účtovnú hodnotu majetku a záväzkov v nástupníckej účtovnej jednotke, okrem zlúčenia podľa § 26 ods. 7.".

6. V § 37 ods. 12 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) oceňovacieho rozdielu na účte 416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení v zanikajúcej účtovnej jednotke, ktorá sa vzťahuje na majetok nadobudnutý zanikajúcou účtovnou jednotkou odo dňa nadobudnutia podielu nástupníckou účtovnou jednotkou v zanikajúcej účtovnej jednotke alebo o sumu oceňovacieho rozdielu na účte 416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení, ktorá sa vzťahuje k zaniknutému podielu v nástupníckej účtovnej jednotke,".

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

7. V § 47 ods. 2 sa za slová „telefónne karty" vkladá čiarka a slová „servisné poukážky29a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

29a) § 23 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike asociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

8. V § 70 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na ťarchu účtu 564 - Náklady na precenenie cenných papierov sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje zmena reálnej hodnoty komodity podľa § 27 ods. 1 písm. f) zákona.".

9. V § 80 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „V prospech účtu 664 - Výnosy z precenenia cenných papierov sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje zmena reálnej hodnoty komodity podľa § 27 ods. 1 písm. f) zákona.".


ČI. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem či. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.


Peter Kazimír

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky