Opatrenie č. 232/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-232

(v znení č. 262/2018 Z. z.)

Platnosť od 07.08.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 429/2019 Z. z.
Znenie 01.01.2019

232

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 25. júla 2018

o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, upravené podľa § 8 ods. 3 zákona, sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 8 ods. 1 zákona je 24,34 eura,

b) suma podľa § 8 ods. 2 zákona je 11,41 eura.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 234/2017 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Ján Richter v. r.