Oznámenie č. 119/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o dojednaní Dohody o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-119
Platnosť od 19.04.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 4. júla 1974 v súlade s článkom XV ods. 4 písm. a). Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 9. januára 2018 v súlade s článkom XV ods. 4 písm. c).

Pôvodný predpis 19.04.2018

119

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. mája 1973 bola v Ženeve dojednaná Dohoda o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 870 z 12. októbra 2017.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o pristúpení 1. decembra 2017. Listina o pristúpení bola uložená 9. januára 2018 u depozitára, ktorým je vláda Švajčiarskej konfederácie.

Dohoda nadobudla platnosť 4. júla 1974 v súlade s článkom XV ods. 4 písm. a).

Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 9. januára 2018 v súlade s článkom XV ods. 4 písm. c).


ZMLUVA O ZALOŽENÍ EURÓPSEKO LABORATÓRIA MOLEKULÁRNEJ BIOLÓGIE

RAKÚSKA REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

IZRAELSKÝ ŠTÁT,

TALIANSKA REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA a

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ktoré sú zmluvnými stranami Zmluvy o založení Európskej konferencie pre molekulárnu biológiu (ďalej len ako „EMBC") podpísanej 13. februára 1969 v Ženeve,

berúc do úvahy, že už existujúca medzinárodná kooperácia v oblasti molekulárnej biológie by sa mala ďalej rozvinúť do založenia Európskeho laboratória molekulárnej biológie, a berúc na vedomie návrhy na tento účel podané Európskej organizácii pre molekulárnu biológiu (ďalej len „EMBO"),

s ohľadom na rozhodnutie z 28. júna 1972, ktorým EMBC schválila projekt vytvorenia takéhoto Laboratória v súlade s odsekom 3 článku II spomínanej zmluvy, na základe ktorej môžu byť začaté Špeciálne projekty,

na účel špecifikácie podmienok, na základe ktorých bude toto Laboratórium založené a prevádzkované spôsobom, ktorý nebude ovplyvnený akýmikoľvek budúcimi zmenami upravujúcimi Zmluvu o založení EMBC,

berúc na vedomie prijatie tejto veci sa týkajúcich ustanovení tejto zmluvy zo strany EMBC, dohodli sa takto:

ČLÁNOK I

Založenie Laboratória

(1) Európske laboratórium molekulárnej biológie (ďalej len ako „Laboratórium") sa týmto zakladá ako medzivládna inštitúcia.

(2) Sídlo Laboratória sa bude nachádzať v Heidelbergu v Spolkovej republike Nemecko.

ČLÁNOK II

Účely a prostriedky

(1) Laboratórium bude podporovať spoluprácu medzi európskymi štátmi v oblasti základného výskumu, vo vývoji pokročilej inštrumentácie a pokročilej výučby molekulárnej biológie, rovnako ako aj v iných oblastiach výskumu súvisiacich s týmto predmetom, a na tento účel je Laboratórium povinné sústrediť všetky svoje aktivity na prácu, ktorá obyčajne alebo bežne nieje vykonávaná v rámci národných inštitúcií. Výsledky experimentálnych a teoretických prác Laboratória musia byť publikované alebo iným spôsobom všeobecne dostupné.

(2) Aby Laboratórium plnilo svoje účely, musí realizovať program, ktorý zabezpečuje

a) aplikáciu molekulárnych konceptov a metód, ktoré sa týkajú skúmania základných biologických procesov,

b) vývoj a používanie nutnej inštrumentácie a technológií,

c) pracovné ubytovacie priestory a výskumné zariadenia určené pre hosťujúcich vedcov,

d) pokročilé školenia a vzdelávanie.

(3) Laboratórium môže zriadiť a prevádzkovať zariadenia, ktoré sú nutné na realizáciu programu. Laboratórium musí obsahovať

a) vybavenie potrebné na používanie v rámci programu vykonávaného v Laboratóriu,

b) budovy potrebné na uskladnenie vybavenia uvedeného v uvedenom písmene a), na správu Laboratória a naplňovanie jeho ďalších funkcií.

(4) Laboratórium je povinné v najvyššej možnej miere organizovať a sponzorovať medzinárodnú spoluprácu v oblastiach a programe činností, ktoré sú definované v odsekoch (1) a (2) tohto článku a v súlade so Všeobecným programom EMBC. Táto spolupráca musí zahrňovať predovšetkým podporu a výmenu kontaktov medzi vedcami a šírenie informácií. Ak je to v súlade s jeho cieľmi, Laboratórium sa tiež musí v najvyššej možnej miere snažiť o spoluprácu s výskumnými inštitúciami prostredníctvom súčinnosti a poskytovania poradenstva týmto inštitúciám. Laboratórium sa musí vyhnúť duplicite prác vykonávaných v týchto inštitúciách.

ČLÁNOK III

Členstvo Zmluvné štáty tejto zmluvy sú členskými štátmi Laboratória.

ČLÁNOK IV

Spolupráca

(1) Laboratórium bude udržiavať úzku spoluprácu s EMBC.

(2) Laboratórium môže nadviazať formálnu spoluprácu s nečlenskými štátmi, štátnymi orgánmi v týchto štátoch a medzinárodnými vládnymi alebo nevládnymi organizáciami. Začatie a podmienky takejto spolupráce musia byť definované Radou na základe jednomyseľného hlasovania prítomných a hlasujúcich členských štátov vždy v závislosti od jednotlivých okolností.

ČLÁNOK V

Orgány Orgánmi Laboratória sú Rada a generálny riaditeľ.

ČLÁNOK VI

Rada

Zloženie

(1) Rada sa skladá zo všetkých členských štátov Laboratória. Každý členský štát môže byť reprezentovaný maximálne dvoma zástupcami, ktorých môžu sprevádzať poradcovia.

Povinnosťou Rady je zvoliť predsedu a dvoch podpredsedov, ktorí budú tieto funkcie zastávať po dobu jedného roka a ktorí môžu byť opätovne zvolení, ale maximálne na dve po sebe nasledujúce obdobia.

Pozorovatelia

(2)

a) Štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami tejto zmluvy, sa môžu zúčastňovať na zasadnutí Rady ako pozorovatelia za týchto podmienok:

i) členovia EMBC ako súčasť ich plného práva,

ii) štáty, ktoré sú nečlenmi EMBC z rozhodnutia Rady na základe jednomyseľného hlasovania prítomných a hlasujúcich členských štátov,

b) EMBO a pozorovatelia sa môžu zúčastniť na zasadnutí Rady v súlade s Rokovacím poriadkom prijatým Radou na základe odseku (3) písm. k) tohto článku.

Právomoci

(3) Rada má právo

a) určovať politiku Laboratória vo vedeckých, technických a administratívnych veciach, a to predovšetkým predkladaním usmernení generálnemu riaditeľovi,

b) schvaľovať indikatívnu schému na realizáciu programu uvedeného v odseku (2) článku II tejto zmluvy a spresniť jeho dĺžku trvania. Pri schvaľovaní tejto schémy Rada určí jednomyseľným hlasovaním prítomných a hlasujúcich členských štátov minimálnu dobu účasti v uvedenom programe a maximálne množstvo kreditov, ktoré môžu byť pridelené alebo vyčerpané počas tohto obdobia. Toto obdobie a toto množstvo nesmú byť následne pozmenené, pokiaľ tak Rada nerozhodne jednomyseľným hlasovaním prítomných a hlasujúcich členských štátov. Po uplynutí uvedenej lehoty Rada rovnakým spôsobom stanoví maximálne množstvo kreditov na nové obdobie,

c) prijímať ročný rozpočet na základe dvojtretinovej väčšiny prítomných a hlasujúcich členských štátov za predpokladu, že príspevky týchto členských štátov spolu predstavujú nie menej ako dve tretiny celkových príspevkov do rozpočtu Laboratória alebo že kladný hlas podali okrem jedného štátu všetky prítomné a hlasujúce členské štáty,

d) na základe dvojtretinovej väčšiny prítomných a hlasujúcich členských štátov schvaľovať predbežný odhad výdavkov na nasledujúce dva roky,

e) na základe dvojtretinovej väčšiny prítomných a hlasujúcich členských štátov prijímať finančné opatrenia pre Laboratórium,

f) schvaľovať a publikovať auditované ročné závierky,

g) schvaľovať ročnú závierku predkladanú generálnym riaditeľom,

h) rozhodovať o počte požadovaných pracovných síl,

i) na základe dvojtretinovej väčšiny všetkých členských štátov prijímať Personálny poriadok,

j) na základe dvojtretinovej väčšiny prítomných a hlasujúcich členských štátov rozhodovať o zakladaní skupín a zariadení Laboratória mimo jeho sídla,

k) prijímať Rokovací poriadok Rady,

l) disponovať ďalšími právomocami a vykonávať ďalšie funkcie, ktoré sú potrebné na účely Laboratória stanovené touto zmluvou.

(4) Rada na základe jednomyseľného hlasovania prítomných a hlasujúcich členských štátov má právo upraviť program uvedený v odseku (2) článku II tejto zmluvy.

Zasadnutia

(5) Rada je povinná zasadať minimálne jedenkrát ročne na riadnom zasadnutí. Môže byť taktiež zvolaná v prípade mimoriadneho zasadnutia. Tieto zasadnutia sa musia uskutočniť v sídle Laboratória, pokiaľ Rada nerozhodne inak.

Hlasovanie

(6)

a)

i) Každý členský štát má v rámci hlasovania Rady iba j eden hlas.

ii) Štáty, ktoré podpísali, ale zatiaľ neratifikovali, neprijali alebo neschválili túto zmluvu, sa môžu zúčastňovať na zasadnutí Rady a zúčastňovať sa na jej činnostiach, ale bez práva hlasovať po dobu dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v súlade s odsekom (4) článku XV.

iii) Členský štát, ktorý mešká so splatením svojich príspevkov, je zbavený svojho hlasu počas tých zasadnutí Rady, na ktorých generálny riaditeľ oznámi, že výška nesplatenej sumy tohto členského štátu sa rovná alebo prevyšuje výšku príspevkov tohto členského štátu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

b) V prípade, že táto zmluva nestanovuje inak, rozhodnutia Rady budú prijímané na základe väčšiny prítomných a hlasujúcich členských štátov.

c) Prítomnosť zástupcov väčšiny členských štátov je nevyhnutná na účel uznášania rozhodnutí na všetkých zasadnutiach Rady.

Podriadené orgány

(7)

a) Rada na základe rozhodnutia prijatého dvojtretinovou väčšinou všetkých členských štátov môže zriadiť Vedecký poradný výbor, Výbor pre financie a ďalšie podriadené orgány, ktoré možno považovať za nevyhnutné.

b) Rozhodnutie o zriadení Vedeckého poradného výboru musí obsahovať ustanovenia týkajúce sa členstva, rotácie a referenčného rámca tohto výboru, a to v súlade s článkom VIII tejto zmluvy, a musí určovať podmienky funkčného pôsobenia jeho členov.

c) Rozhodnutie o zriadení Výboru pre financie a iných podriadených orgánov musí obsahovať ustanovenia týkajúce sa členstva a referenčný rámec týchto orgánov.

d) Podriadené orgány prijímajú svoj rokovací poriadok.

ČLÁNOK VII

Generálny riaditeľ a personál

(1)

a) Na základe dvojtretinovej väčšiny všetkých členských štátov Rada vymenuje generálneho riaditeľa na stanovené funkčné obdobie a na základe rovnakej väčšiny má Rada taktiež právo odvolať generálneho riaditeľa z funkcie.

b) V prípade uvoľnenej pozície má Rada právo odložiť vymenovanie nového generálneho riaditeľa na také obdobie, ktoré Rada považuje za nevyhnutné. V takom prípade Rada musí určiť osobu, ktorá bude konať v jeho zastúpení, pričom tejto osobe budú udelené také právomoci a zodpovednosti, ktoré jej určí Rada.

(2) Generálny riaditeľ je najvyšším výkonným pracovníkom a právnym zástupcom Laboratória.

(3)

a) Generálny riaditeľ j e povinný Rade predložiť

i) návrh indikatívnej schémy uvedenej v odseku (3) písm. b) článku VI tejto zmluvy,

ii) rozpočet a predbežný odhad stanovený v pododseku (3) článku VI tejto zmluvy,

iii) auditované ročné závierky a výročnú správu stanovené v odseku (3) písm. f) a g) článku VI tejto zmluvy,

b) Generálny riaditeľ je povinný EMBC predložiť na prerokovanie výročnú správu schválenú Radou v súlade s odsekom (3) písm. g) článku VI tejto zmluvy.

(4) Generálnemu riaditeľovi môže vypomáhať vedecký, technický, administratívny a kancelársky personál, ktorý môže byť Radou poverený na takúto výpomoc.

(5) Generálny riaditeľ vymenúva a odvoláva zamestnancov. Rada schvaľuje vymenovanie a odvolanie vedúcich zamestnancov na základe definovania tejto kategórie v Personálnom poriadku. Vymenovanie a odvolanie zamestnanca musí byť v súlade s Personálnym poriadkom. Všetky osoby, ktoré nie sú členmi personálu a ktoré budú pozvané na prácu v Laboratóriu, podliehajú právomoci generálneho riaditeľa a všeobecným podmienkam, ktoré môžu byť schválené Radou.

(6) Každý členský štát musí rešpektovať výnimočný medzinárodný charakter zodpovednosti generálneho riaditeľa a personálu vo vzťahu k Laboratóriu. Pri plnení svojich povinností nesmú žiadať ani prijímať pokyny od ktoréhokoľvek členského štátu alebo vlády alebo iného orgánu mimo Laboratória.

ČLÁNOK VIII

Vedecký poradný výbor

(1) Vedecký poradný výbor zriadený v súlade s odsekom (7) článku VI tejto zmluvy môže byť poradným orgánom Rady predovšetkým v otázkach návrhov generálneho riaditeľa, ktoré sa týkajú realizácie programu Laboratória.

(2) Výbor sa skladá z renomovaných vedcov, ktorí sú menovaní ako jednotlivci, a nie ako zástupcovia členských štátov. Na účel pokrytia čo najrozsiahlejšej oblasti molekulárnej biológie, ako aj ďalších súvisiacich vedeckých disciplín by členské zastúpenie vo Výbore malo byť zostavené z vedcov zo širokého rozsahu príslušných vedeckých odborov. Po potrebných konzultáciách, predovšetkým s Radou EMBO a príslušnými štátnymi inštitúciami, generálny riaditeľ je povinný predložiť Rade zoznam kandidátov, ktorý je Rada povinná vziať do úvahy pri vymenúvaní členov výboru.

ČLÁNOK IX

Rozpočet

(1) Rozpočtový rok Laboratória sa začína 1. j anuára a končí sa 31. decembra.

(2) Generálny riaditeľ je povinný každoročne, najneskôr k 1. októbru, predložiť Rade na zváženie a schválenie návrh rozpočtu, ktorý podrobne odhaduje príjmy a výdavky Laboratória na nasledujúci rozpočtový rok.

(3) Laboratórium bude financované z

a) finančných príspevkov členských štátov,

b) akýchkoľvek darov zo strany členských štátov osve od ich finančných príspevkov, pokiaľ Rada na základe dvojtretinovej väčšiny prítomných a hlasujúcich členských štátov nerozhodne, že niektorý z týchto darov je v rozpore s účelmi Laboratória, a

c) akýchkoľvek ďalších zdrojov, predovšetkým darov od súkromných organizácií alebo jednotlivcov, ktoré podliehajú schváleniu zo strany Rady na základe dvojtretinovej väčšiny prítomných a hlasujúcich členských štátov,

d) Rozpočet Laboratória musí byť vyj adrený v účtovných j ednotkách predstavujúcich váhu 0,88867088 gramu rýdzeho zlata.

ČLÁNOK X

Príspevky a audity

(1) Každý členský štát je povinný ročne prispievať na kapitálové výdavky a bežné prevádzkové náklady Laboratória v úhrnnej výške konvertibilných prostriedkov v súlade s mierou rozdelenia, ktorá bude stanovená každé tri roky Radou na základe dvojtretinovej väčšiny všetkých členských štátov a ktorá bude odvodená na základe priemerného čistého národného dôchodku v cenách výrobných nákladov každého členského štátu za tri posledné predchádzajúce kalendárne roky, ktorých štatistiky sú dostupné.

(2) Na základe dvojtretinovej väčšiny všetkých členských štátov sa Rada môže rozhodnúť vziať do úvahy akékoľvek mimoriadne okolnosti týkajúce sa členského štátu a prispôsobiť podľa nich výšku príspevku tohto členského štátu. Na účely uplatňovania tohto ustanovenia sa pod pojmom „mimoriadne okolnosti" rozumejú predovšetkým situácie, keď národný dôchodok na jedného obyvateľa v členskom štáte je nižší ako suma, ktorú Rada určí na základe dvojtretinovej väčšiny, alebo situácie, na základe ktorých je niektorý z členských štátov povinný prispieť viac ako tridsiatimi percentami agregovanej výšky príspevkov určených Radou v súlade s mierou rozdelenia v odseku (1) tohto článku.

(3)

a) Štáty, ktoré sa stanú zmluvnými stranami tejto zmluvy po tridsiatom prvom decembri po nadobudnutí jej účinnosti, môžu prispieť osobitným príspevkom na už vzniknuté kapitálové výdavky Laboratória, osve od príspevkov na budúce kapitálové výdavky a bežné prevádzkové náklady. Výška tohto osobitného príspevku bude stanovená Radou na základe dvojtretinovej väčšiny všetkých členských štátov.

b) Všetky príspevky v súlade s ustanoveniami písmena a) tohto odseku budú použité na zníženie príspevkov ostatných členských štátov, pokiaľ inak Rada nerozhodne na základe dvojtretinovej väčšiny všetkých členských štátov.

(4) V prípade, že aj po tom, ako táto zmluva nadobudne platnosť, sa štát stane alebo prestane byť zmluvnou stranou tejto zmluvy, miera rozdelenia spomínaná v odseku (1) tohto článku bude upravená. Nová miera rozdelenia nadobudne účinnosť od začiatku nasledujúceho rozpočtového roka.

(5) Generálny riaditeľ je povinný informovať členské štáty o výške ich ročných príspevkov a po dohode s Výborom pre financie o dátumoch splatnosti týchto príspevkov.

(6) Generálny riaditeľ je povinný uchovávať presnú evidenciu všetkých príjmov a výdavkov.

(7) Povinnosťou Rady je určiť audítorov na kontrolu účtov Laboratória. Audítori predložia Rade správu o stave ročných závierok.

(8) Generálny riaditeľ je povinný audítorom poskytnúť všetky informácie a pomoc, ktorú si vyžaduje výkon kontroly zo strany audítorov.

ČLÁNOK XI

Právne postavenie

Laboratórium má právnu subjektivitu. Laboratórium musí mať predovšetkým schopnosť uzatvárať zmluvy, nadobúdať a odpredávať hnuteľný a nehnuteľný majetok a viesť súdne konania. Štát, v ktorom sa Laboratórium nachádza, uzatvorí s Laboratóriom dohodu o sídle, ktorá musí byť schválená Radou dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členských štátov a ktorá sa týka stavu Laboratória a takých výsad a imunít Laboratória a jeho zamestnancov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie cieľov a na výkon funkcie Laboratória.

ČLÁNOK XII

Riešenie sporov

Akýkoľvek spor medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy, ktorý nieje vyriešený prostredníctvom dobrých služieb Rady, musí byť predložený na žiadosť ktorejkoľvek strany sporu na Medzinárodný súdny dvor v tom prípade, keď sa dotknuté členské štáty do troch mesiacov odo dňa, keď predseda Rady stanoví, že spor nemôže byť urovnaný prostredníctvom dobrých služieb Rady, nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

ČLÁNOK XIII

Zmeny a doplnenia

(1) Návrh ktoréhokoľvek členského štátu na zmenu a doplnenie tejto zmluvy musí byť predmetom programu riadneho zasadnutia Rady, ktoré bezodkladne nastáva po predložení návrhu u generálneho riaditeľa. Takýto návrh môže byť taktiež predmetom mimoriadneho zasadnutia.

(2) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť jednohlasne odsúhlasené členskými štátmi. Členské štáty svoj súhlas predložia vláde Švajčiarska vo forme písomného oznámenia.

(3) Zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť tridsať dní po predložení posledného písomného oznámenia o súhlase.

ČLÁNOK XIV

Zrušenie

Laboratórium bude zrušené v prípade, že sa bude skladať z menej ako troch členských štátov. Pokiaľ neustanovuje akákoľvek dohoda medzi členskými štátmi účinná v čase zrušenia inak, štát, v ktorom sa nachádza sídlo Laboratória, bude zodpovedný za likvidáciu Laboratória. Ak nieje inak členskými štátmi dohodnuté, prebytok bude rozdelený medzi tie členské štáty, ktoré sú členmi Laboratória v čase zrušenia, úmerne k platbám, ktoré boli prijaté od jednotlivých štátov. V prípade vzniku deficitu, ten musí byť vyrovnaný spomínanými členskými štátmi v rovnakom pomere, v akom boli stanovené ich príspevky pre aktuálny rozpočtový rok.

ČLÁNOK XV

Podpis, ratifikácia, pristúpenie a nadobudnutie platnosti

(1) Táto zmluva bude otvorená na podpis zmluvnými štátmi EMBC až do dátumu nadobudnutia jej platnosti v súlade s odsekom (4) písm. a) tohto článku.

(2) Táto zmluva podlieha ratifikácii, pristúpeniu a schváleniu. Príslušné listiny budú uložené u vlády Švajčiarska.

(3)

a) Ktorýkoľvek zmluvný štát EMBC, ktorý nie je signatárom tejto zmluvy, môže k tejto zmluve pristúpiť kedykoľvek v budúcnosti.

b) V prípade, že zmluva o založení EMBC ukončí svoju platnosť, nebráni to štátu, ktorý bol predtým zmluvnou stranou zrušenej Zmluvy o založení EMBC alebo na základe ktorej bolo prijaté rozhodnutie v súlade s odsekom (2) článku III danej Zmluvy o pristúpení k nej, pristúpiť k súčasnej zmluve.

c) Listiny o pristúpení budú uložené u vlády Švajčiarska.

(4)

a) Táto zmluva nadobudne platnosť po jej ratifikácii, prijatí a schválení väčšinovým počtom štátov spomínaných v Preambule tejto zmluvy vrátane štátu, v ktorom sa nachádza sídlo Laboratória, a pod podmienkou, že celkové príspevky týchto štátov predstavujú minimálne sedemdesiat percent celkových príspevkov uvedených v miere rozdelenia priloženej k tejto zmluve.

b) Po tom, čo táto zmluva nadobudne platnosť v súlade s odsekom (4) písm. a) tohto článku, táto zmluva, pokiaľ ide o následnú ratifikáciu, prijatie a schválenie zmluvy ktorýmkoľvek zo signatárskych štátov, nadobudne platnosť v deň, keď bola listina signatárskeho štátu o ratifikácii, prijatí a schválení uložená.

c) V prípade každého pristupujúceho štátu táto zmluva nadobudne platnosť v deň uloženia listiny o pristúpení.

d)

i) Táto zmluva sa uzatvára na počiatočné obdobie platnosti sedem rokov. Po uplynutí tohto obdobia zostane v platnosti na dobu neurčitú, pokiaľ Rada nerozhodne o predĺžení tejto zmluvy na dobu určitú alebo o jej zrušení, pričom toto rozhodnutie nesmie byť neskôr ako jeden rok pred uplynutím daného obdobia siedmich rokov a musí byť založené na dvojtretinovej väčšine všetkých členských štátov za predpokladu, že príspevky týchto členských štátov tvoria nie menej ako dve tretiny z celkového počtu príspevkov do rozpočtu Laboratória.

ii) Ukončenie zmluvy o založení EMBC nebude mať vplyv na platnosť tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVI

Vypovedanie

(1) V prípade, že táto zmluva bola v platnosti po dobu minimálne šiestich rokov, zmluvný štát môže na základe ustanovenia v odseku (3) písm. b) článku VI tejto zmluvy vypovedať túto zmluvu písomným oznámením o výpovedi, ktoré musí byť predložené vláde Švajčiarska. Takéto vypovedanie nadobudne účinnosť na konci nasledujúceho rozpočtového roka.

(2) V prípade, že niektorý z členských štátov nebude plniť povinnosti, ktoré tomuto členskému štátu vyplývajú z tejto zmluvy, môže byť zbavený členstva v dôsledku rozhodnutia Rady prijatého na základe dvojtretinovej väčšiny všetkých členských štátov. Takéto rozhodnutie bude oznámené signatárskym a pristupujúcim štátom zo strany generálneho riaditeľa.

ČLÁNOK XVII

Oznámenia a registrácia

(1) Vláda Švajčiarska upovedomí signatárske a pristupujúce štáty o

a) všetkých podpisoch,

b) uložení listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení,

c) nadobudnutí platnosti tejto zmluvy,

d) všetkých písomných prijatiach zmien a doplnení v súlade s odsekom (3) článku XIII tejto zmluvy,

e) nadobudnutí platnosti akejkoľvek zmeny a doplnenia,

f) akomkoľvek vypovedaní tejto zmluvy.

(2) Po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy vláda Švajčiarska zaregistruje túto zmluvu na Sekretariáte Organizácie Spojených národov v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.

ČLÁNOK XVIII

Prechodné ustanovenia

(1) Na obdobie od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy k nasledujúcemu 31. decembru Rada vykoná rozpočtové opatrenia a výdavky budú hradené na základe posúdení členských štátov, ktoré sú založené v súlade s nasledujúcimi dvoma odsekmi.

(2) Zmluvné štáty tejto zmluvy po nadobudnutí jej platnosti a štáty, ktoré sa môžu stať jej zmluvnými stranami do nasledujúceho 31. decembra, musia spoločne znášať všetky výdavky, ktoré sa predpokladajú v rozpočtových opatreniach, ktoré môže Rada prijať v súlade s odsekom (1) tohto článku.

(3) Posúdenia štátov uvedených v odseku (2) tohto článku budú ustanovené na dočasnom základe podľa potreby a v súlade s odsekmi (1) a (2) článku X tejto zmluvy. Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku (1) tohto článku konečné rozdelenie nákladov medzi týmito štátmi bude ovplyvnené skutočnými výdavkami. Akákoľvek nadmerná platba zo strany štátu, ktorá prevyšuje konečný podiel stanovený pre tento štát, musí byť priradená k jeho kreditu.

ČLÁNOK XVIII

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení zástupcovia, ktorí konajú na základe riadneho splnomocnenia, podpísali túto zmluvu.

V Ženeve 10. mája 1973 v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, pričom všetky tri znenia sú v rovnocennej platnosti, s jedným vyhotovením, ktoré bude uložené v archívoch vlády Švajčiarska, ktorá odovzdá overené kópie všetkým signatárskym a pristupujúcim štátom.

Za Spolkovú republiku Nemecko: Josef Lôns

Za Rakúsko: Rudolf Martins

Za Dánsko: Erik Thrane

Za Španielsko: meno neuvedené

Za Francúzsko: Bernard Dufournier

Za Grécko: meno neuvedené

Za Izrael: Shabtai Rosenne

Za Taliansko: Smoquina

Za Nórsko: meno neuvedené

Za Holandsko: M. J. Rosenberg Póla

Za Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska: Frederick Mason

Za Švédsko: Rune Fremlin

Za Švajčiarsko: R. Keller


PRÍLOHA

k Zmluve o založení Európskeho laboratória molekulárnej biológie

Miera rozdelenia príspevkov vypočítaná na základe priemerných národných dôchodkov za roky 1968 - 1970, ktoré boli publikované Organizáciou Spojených národov

Táto percentuálna miera rozdelenia je tu uvádzaná výhradne na špecifický účel odseku (4) písm. a) článku XV tejto zmluvy. V žiadnom prípade nemá vplyv na rozhodnutia, ktoré musí Rada prijať na základe odseku (1) článku X v súvislosti s budúcim rozdelením príspevkov.

%
Rakúsko2,063
Dánsko2,282
Francúzsko22,585
Spolková republika Nemecko25,926
Izrael0,804
Taliansko14,572
Holandsko4,916
Švédsko5,039
Švajčiarsko3,305
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska18,508
100,000