Vyhláška č. 161/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 475/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-161
Platnosť od 22.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017
Aktuálne znenie 01.07.2017

161

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 14. júna 2017,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 475/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 475/20011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu sa dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) odmeňovanie členov výberovej komisie, ktorí nie sú sudcami,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

2. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Odmeňovanie členov výberovej komisie, ktorí nie sú sudcami

(1) Členovi výberovej komisie, ktorý nie je sudcom, patrí náhrada za členstvo vo výberovej komisii v sume 30 eur.

(2) Náhradu podľa odseku 1 vypláca ministerstvo do 15 dní od skončenia výberového konania.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2017.


Lucia Žitňanská v. r.