Oznámenie č. 241/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15.augusta 2015 č. 2016-14804/18793:1-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-241
Platnosť od 23.08.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.

Pôvodný predpis 23.08.2016

241

OZNÁMENIE


Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 a 23 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 15. augusta 2015 č. 2016-14804/18793:1-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách.

Opatrenie ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách a sumu maximálneho ročného školného pre študijné programy, ktoré sa poskytujú v kombinácii dvoch študijných odborov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky www.minedu.sk.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.