Oznámenie č. 146/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti výmenných rekreačných pobytov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-146
Platnosť od 08.04.2016
Účinnosť od 08.04.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2016 v súlade s článkom 10 ods. 1.

Aktuálne znenie 08.04.2016

146

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. novembra 2015 bola v Sofii podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti výmenných rekreačných pobytov.

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2016 v súlade s článkom 10 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.