Nariadenie vlády č. 73/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-73
Čiastka 29/2014
Platnosť od 25.03.2014
Účinnosť od 01.04.2014 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.
Znenie 01.04.2014

73

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. februára 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 54/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Komisie 2013/8/EÚ z 26. februára 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých komponentoch a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov na účel prispôsobenia jej technických ustanovení (Ú. v. EÚ L 56, 28. 2. 2013).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.


Robert Fico v. r.