Oznámenie č. 70/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-70
Čiastka 26/2014
Platnosť od 25.03.2014
Účinnosť od 01.04.2014
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2014. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2014.

Aktuálne znenie 01.04.2014

70

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 16. októbra 2013 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z. a oznámenie č. 63/2013 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2014. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2014.

K oznámeniu č. 70/2014 Z. z.

ZMENY

Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov

(Európskemu patentovému dohovoru)

Článok 1

Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení a dopĺňa takto:

1. V pravidle 36 odsek 1 znie:

(1) Prihlasovateľ môže podať vylúčenú prihlášku týkajúcu sa ktorejkoľvek skoršej európskej patentovej prihlášky, ktorá je v konaní.“.

2. V pravidle 38 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Pravidlá týkajúce sa poplatkov môžu stanoviť dodatočný poplatok ako súčasť prihlasovacieho poplatku v prípade vylúčenej prihlášky podanej v súvislosti s akoukoľvek predchádzajúcou prihláškou, ktorá sama je vylúčenou prihláškou.“.

3. V pravidle 135 odsek 2 znie:

(2) Pokračovanie v konaní je vylúčené vzhľadom na lehoty, na ktoré sa vzťahuje čl. 121 ods. 4 a na lehoty podľa pravidla 6 ods. 1, pravidla 16 ods. 1 písm. a), pravidla 31 ods. 2, pravidla 36 ods. 2, pravidla 40 ods. 3, pravidla 51 ods. 2 až 5, pravidla 52 ods. 2 a 3, pravidiel 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64 a pravidla 112 ods. 2.“.

Článok 2

(1) Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2014.

(2) Toto rozhodnutie sa uplatňuje na vylúčené prihlášky podané 1. apríla 2014 alebo po tomto dni.

V Mníchove 16. októbra 2013

Anglické znenie textu