Oznámenie č. 40/2014 Z. z.Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zrušení určenia Slovenského ústavu technickej normalizácie ako právnickej osoby na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-40
Čiastka 14/2014
Platnosť od 22.02.2014
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 18. decembra 2013 a Slovenský ústav technickej normalizácie bol zrušený 31. decembra 2013.

Pôvodný predpis 22.02.2014

40

OZNÁMENIE

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

rozhodnutím predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 28/2013, ktorým sa zrušuje príspevková organizácia Slovenský ústav technickej normalizácie (ďalej len „rozhodnutie“)

rozhodol o zrušení určenia Slovenského ústavu technickej normalizácie so sídlom Karloveská 63, 840 00 Bratislava, IČO: 31753990 ako právnickej osoby na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem.

Rozhodnutím bola príspevková organizácia Slovenský ústav technickej normalizácie zrušená a bolo ním zrušené rozhodnutie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 12. januára 2000 č. 1/2000 o určení Slovenského ústavu technickej normalizácie ako právnickej osoby na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem (oznámenie č. 25/2002 Z. z.)

Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 18. decembra 2013 a Slovenský ústav technickej normalizácie bol zrušený 31. decembra 2013.

Vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov prešli dňom 1. januára 2014 na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.