Oznámenie č. 356/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-356
Čiastka 107/2014
Platnosť od 17.12.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Pôvodný predpis 17.12.2014

356

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 3. decembra 2014 č. MF/22162/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.