Oznámenie č. 281/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-281
Čiastka 87/2014
Platnosť od 15.10.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.

Pôvodný predpis 15.10.2014

281

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky (oznámenie č. 457/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 6 sa číslo „25“ nahrádza číslom „24“.

2. V § 3 ods. 3 sa číslo „34“ nahrádza číslom „33“ a číslo „39“ sa nahrádza číslom „38“.

3. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2014

Ustanovenia v znení účinnom od 31. decembra 2014 sa prvýkrát použijú pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2014.“.

4. V prílohe č. 1 úvodná strana, súvaha a výkaz ziskov a strát znejú:

VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky

5. V prílohe č.1 sa článok III dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o

a) všetkých formách prijatej náhrady,

b) účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov,

c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.“.

6. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/15464/2013-74

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013).

2. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006).“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.


Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií