Výnos č. 244/2014 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-244
Čiastka 80/2014
Platnosť od 19.09.2014
Účinnosť od 01.10.2014
Aktuálne znenie 01.10.2014

244

VÝNOS

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 9. septembra 2014

o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 11 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Záväznosť Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2012 – 2015 z 29. februára 20121) uzatvorenej medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska v znení dodatku č. 1 z 19. februára 2013 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2015 uzatvorenej 29. februára 2012 medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska2) a dodatku č. 2 z 21. februára 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2015 uzatvorenej medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska3) sa rozširuje na zamestnávateľov v časti odvetvia, ktorých kód hlavnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností4) označenej na úrovni skupiny je 23.6 – výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu, a na zamestnávateľov v odvetví, ktorých kód hlavnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností označenej na úrovni divízie je 41 – výstavba budov, 42 – inžinierske stavby a 43 – špecializované stavebné práce.


§ 2

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.


Ján Richter v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 142/2012 Z. z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

2) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 54/2013 Z. z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.

3) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 76/2014 Z. z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.

4) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.