Opatrenie č. 451/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-451
Čiastka 103/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2017
Zrušený 233/2017 Z. z.
Znenie 01.01.2014

451

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 11. decembra 2013

o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Suma rodičovského príspevku podľa § 4 ods. 1 zákona, upravená podľa § 4 ods. 6 zákona, je 203,20 eura.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 383/2012 Z. z. o úprave sumy rodičovského príspevku.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Ján Richter v. r.