Oznámenie č. 303/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Európskeho dohovoru o medzinárodnej obchodnej arbitráži v súlade s článkom X ods. 6

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-303
Čiastka 70/2013
Platnosť od 04.10.2013
Pôvodný predpis 04.10.2013

303

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s článkom X ods. 6 Európskeho dohovoru o medzinárodnej obchodnej arbitráži (oznámenie č. 176/1964 Zb. a oznámenie č. 53/1994 Z. z.), funkciami podľa článku IV dohovoru je za Slovenskú republiku poverená s platnosťou od 8. júla 2013

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Gorkého 9

816 03 Bratislava

Tel.: +421 2 54433291

Fax: +421 2 54131159

E-mail: sopkurad@scc.sk