Redakčné oznámenie č. r1/c94/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 362/2012 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-c94-r1
Čiastka 94/2012
Platnosť od 07.12.2012
Pôvodný predpis 07.12.2012

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

V § 4 ods. 4 písmeno x) má správne znieť:

x) vyžadovanie umiestnenia na trh potraviny, ktorej množstvo a druh sú zmluvne dohodnuté medzi účastníkmi obchodného vzťahu, za cenu nižšiu, ako je nákupná cena v čase podpísania kúpnej zmluvy,“.