Redakčné oznámenie č. r1/c71/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 252/2012 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-c71-r1
Čiastka 71/2012
Platnosť od 21.09.2012
Pôvodný predpis 21.09.2012

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v zákone č. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V čl. IV ôsmom bode § 22 úvodnej vete majú byť namiesto slov „podľa osobitného predpisu“ správne uvedené slová „podľa osobitného predpisu3)“ dvakrát.