Oznámenie č. 66/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2012

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-66
Čiastka 19/2012
Platnosť od 23.02.2012
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Pôvodný predpis 23.02.2012

66

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.

výnos z 15. februára 2012 č. 20/2012 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2012.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2012.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. februára 2011 č. 19/2011 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2011 (oznámenie č. 44/2011 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Výnos je uverejnený v čiastke 13/2012 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.