Opatrenie č. 384/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-384
Čiastka 95/2012
Platnosť od 14.12.2012 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2013 do31.12.2013
Zrušený 450/2013 Z. z.
Znenie 01.01.2013

384

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2012

o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa upravené podľa § 8 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 8 ods. 1 zákona sa suma „22,54 eura“ nahrádza sumou „23,10 eura“,

b) v § 8 ods. 2 zákona sa suma „10,57 eura“ nahrádza sumou „10,83 eura“.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2011 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ján Richter v. r.