Opatrenie č. 383/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave sumy rodičovského príspevku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-383
Čiastka 95/2012
Platnosť od 14.12.2012 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2013 do31.12.2013
Zrušený 451/2013 Z. z.
Znenie 01.01.2013

383

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2012

o úprave sumy rodičovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 6 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 zákona sa suma „194,70 eura“ nahrádza sumou „199,60 eura“.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 412/2011 Z. z. o úprave sumy rodičovského príspevku.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ján Richter v. r.