Oznámenie č. 360/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o spolupráci v oblasti ochrany svedka

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-360
Čiastka 89/2012
Platnosť od 23.11.2012
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 1. decembra 2012 v súlade s článkom 15 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. decembra 2012, v súlade s článkom 15 ods. 1.

Pôvodný predpis 23.11.2012

360

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. mája 2012 bola v Štiříne podpísaná Zmluva o spolupráci v oblasti ochrany svedka.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 133 z 26. júla 2012 a rozhodla o tom, že ide o zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikačnú listinu podpísal 14. septembra 2012. Ratifikačná listina bola 3. októbra 2012 uložená u depozitára, vlády Slovinskej republiky.

Zmluva nadobudne platnosť 1. decembra 2012 v súlade s článkom 15 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. decembra 2012, v súlade s článkom 15 ods. 1.

K oznámeniu č. 360/2012 Z. z.

ZMLUVA

o spolupráci v oblasti ochrany svedka

Zmluvné strany tejto zmluvy,

– majúc na pamäti spoluprácu medzi príslušnými ministerstvami Rakúskej republiky, Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky, Rumunska, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky v rámci Salzburského fóra,

– želajúc si rozvinúť a posilniť ich spoluprácu pri ochrane svedka,

– s ohľadom na najlepšie modely praxe vytvorené Europolom v oblasti ochrany svedka,

– uznávajúc bilaterálne a multilaterálne dohody o policajnej spolupráci uzatvorené medzi zmluvnými stranami,

– s ohľadom na vnútroštátne právne predpisy zmluvných strán a právo Európskej únie, zahŕňajúc predpisy o ochrane osobných údajov,

– s ohľadom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti z roku 2000, UNTOC,

– odvolávajúc sa na Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii z roku 2003, UNCAC,

– s ohľadom na príslušné nástroje Rady Európy,

– majúc na pamäti voľný pohyb osôb v Európskej únii a výzvy, ktoré sú s ním spojené pre oblasť ochrany svedka,

dohodli sa takto:

Článok 1

Účelom tejto zmluvy je rozvinúť a posilniť spoluprácu súvisiacu s ochranou svedka medzi zmluvnými stranami.

Článok 2

(1) Národné kontaktné miesta zmluvných strán uvedené v článku 10 spolupracujú v oblasti ochrany svedka priamo na základe písomnej žiadosti. Pôsobnosť národných kontaktných miest sa spravuje vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(2) Spolupráca zahŕňa predovšetkým premiestňovanie a ochranu osôb, výmenu informácií, administratívnu, technickú a logistickú podporu a výcvik personálu útvarov ochrany svedka.

(3) Chránená osoba, ktorá sa má premiestniť, musí byť zaradená do národného programu ochrany žiadajúcej zmluvnej strany alebo v prípade nevyhnutnej potreby musí byť predpokladateľné, že táto osoba bude zaradená do národného programu ochrany žiadajúcej zmluvnej strany, ak to predpokladajú vnútroštátne právne predpisy požiadanej zmluvnej strany. Pri prijímaní podporných opatrení v súvislosti s ochranou týchto osôb sa primerane uplatňujú vnútroštátne právne predpisy požiadanej zmluvnej strany. Osoba, ktorá má byť chránená ostane v národnom programe ochrany žiadajúcej zmluvnej strany.

(4) Žiadajúca zmluvná strana poskytne požiadanej zmluvnej strane všetky nevyhnutné informácie, ktoré sú potrebné pre túto zmluvnú stranu na jej rozhodnutie.

(5) Zaradenie ohrozenej osoby do národného programu ochrany žiadajúcej zmluvnej strany je v úplnej pôsobnosti tejto zmluvnej strany. Požiadaná zmluvná strana neprehodnocuje dôvody zaradenia.

(6) Pre závažné dôvody a po riadnom oboznámení žiadajúcej zmluvnej strany môže požiadaná zmluvná strana ukončiť podporné opatrenia. V tomto prípade žiadajúca zmluvná strana prevezme dotknutú osobu.

Článok 3

Vzájomne dohodnuté podmienky na premiestnenie, pomoc a ochranu osôb v každom osobitnom prípade sa ustanovia v osobitnom dokumente uzatvorenom národnými kontaktnými miestami zmluvných strán uvedenými v článku 10 zahrnutými v takom osobitnom prípade. Významné zmeny v situácii chránenej osoby sa uvedú v dodatkoch alebo v novom osobitnom dokumente.

Článok 4

Príslušníci z národného kontaktného miesta jednej zmluvnej strany, konajúci podľa tejto zmluvy v rámci územia druhej zmluvnej strany, podliehajú pokynom vydaným národným kontaktným miestom hostiteľskej zmluvnej strany.

Článok 5

(1) Na nosenie zbraní, streliva a výstroje a na použitie vozidiel príslušníkmi národného kontaktného miesta jednej zmluvnej strany, konajúcim podľa tejto zmluvy v rámci územia druhej zmluvnej strany, sa primerane použije ustanovenie článku 19 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti.

(2) Príslušníci národného kontaktného miesta jednej zmluvnej strany konajúci podľa tejto zmluvy v rámci územia druhej zmluvnej strany môžu použiť svoje zbrane, strelivo a výstroj iba v legitímnej nutnej obrane alebo pri obrane druhých.

(3) S cieľom zabezpečenia dôvernosti ochranných opatrení môžu príslušníci utajiť svoje skutočné totožnosti a vozidlá, ktoré používajú.

(4) Ak podľa tejto zmluvy a na základe predchádzajúceho súhlasu príslušníci zo žiadajúcej zmluvnej strany zamýšľajú konať v rámci územia druhej zmluvnej strany, národné kontaktné miesto žiadajúcej zmluvnej strany poskytne vopred národnému kontaktnému miestu požiadanej zmluvnej strany nasledujúce informácie:

– dôvod činnosti,

– identifikáciu príslušníkov,

– zbrane, strelivo a výstroj nosenú príslušníkmi,

– vozidlá používané príslušníkmi.

Článok 6

V súvislosti s ochranou a pomocou, všeobecnými pravidlami občianskoprávnej zodpovednosti, trestnoprávnej zodpovednosti a na pracovnoprávne vzťahy sa použijú primerane ustanovenia článkov 20 až 23 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti.

Článok 7

Vo vzťahu k ochrane osobných údajov poskytovaných zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy sa použijú ustanovenia rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach. Každá zmluvná strana zabezpečí úroveň ochrany osobných údajov vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch aspoň zhodnú s ochranou vyplývajúcou z Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov z 28. januára 1981 a jeho Dodatkového protokolu z 8. novembra 2001 a pri takom konaní je viazaná princípmi Odporúčania č. R (87) 15 Výboru ministrov Rady Európy pre členské štáty zo 17. septembra 1987, ktoré upravuje používanie osobných údajov v policajnej oblasti aj v prípadoch neautomatizovaného spracúvania údajov.

Článok 8

Zmluvné strany zabezpečia úplnú dôvernosť a fyzickú ochranu všetkých informácií poskytovaných na základe tejto zmluvy všetkými nevyhnutnými opatreniami v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi. Utajované skutočnosti sa vymieňajú výlučne národnými kontaktnými miestami zmluvných strán.

Článok 9

V osobitných prípadoch, ak má zmluvná strana názor, že vyhovenie žiadosti podľa tejto zmluvy môže nepriaznivo ovplyvniť jej národnú bezpečnosť, verejný poriadok, záujmy štátu alebo vnútroštátne právne predpisy, môže táto zmluvná strana odmietnuť spoluprácu úplne alebo čiastočne alebo podmieniť spoluprácu osobitnými podmienkami, pričom dodržiava ostatné záväzky medzinárodnej spolupráce.

Článok 10

Na účely spolupráce podľa tejto zmluvy určí každá zmluvná strana národné kontaktné miesto pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, súhlase alebo prístupe v súlade s článkom 15 alebo 16. Toto národné kontaktné miesto má byť útvar, ktorý uskutočňuje národný program ochrany.

Článok 11

(1) Žiadajúca zmluvná strana hradí náklady na bývanie alebo iné opatrenia požadované touto zmluvnou stranou pre chránené osoby. Požiadaná zmluvná strana hradí výdavky na personálne a materiálne zdroje na ochranu týchto osôb.

(2) Každá zmluvná strana hradí ostatné náklady vzniknuté vlastným orgánom pri vykonávaní tejto zmluvy.

(3) V špeciálnych prípadoch môžu dotknuté národné kontaktné miesta dohodnúť v osobitnom dokumente v súlade s článkom 3 odlišnú úpravu týkajúcu sa hradenia nákladov.

Článok 12

(1) Ustanovenia tejto zmluvy sa uplatňujú medzi členskými štátmi Európskej únie iba v takom rozsahu, v akom sú zlučiteľné s právom Európskej únie. Ak Európska únia v budúcnosti zavedie úpravy ovplyvňujúce rozsah tejto zmluvy, právo Európskej únie bude mať prednosť pred uplatňovaním príslušných ustanovení tejto zmluvy.

(2) Táto zmluva neovplyvňuje práva a záväzky podľa akýchkoľvek existujúcich bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd medzi zmluvnými stranami.

Článok 13

Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany vyhodnotí spoločná pracovná skupina zložená zo zástupcov zmluvných strán vykonávanie tejto zmluvy a identifikuje akúkoľvek potrebu na zmeny alebo doplnenia.

Článok 14

(1) Vláda Slovinskej republiky je depozitárom tejto zmluvy.

(2) Depozitár bezodkladne oznámi zmluvným stranám ratifikácie, prijatia, súhlasy, prístupy a iné vyhlásenia týkajúce sa tejto zmluvy.

(3) Depozitár zašle overenú kópiu tejto zmluvy každému signatárovi a sekretariátu Spojených národov pre registráciu a uverejnenie v súlade s článkom 102 Charty Spojených národov.

Článok 15

(1) Táto zmluva nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po uložení druhej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo súhlase medzi dvoma ratifikujúcimi zmluvnými stranami. Vo vzťahu k ostatným zmluvným stranám táto zmluva nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po uložení ich ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo súhlase.

(2) Depozitár oznámi všetkým zmluvným stranám dátum nadobudnutia platnosti.

Článok 16

(1) Táto zmluva je otvorená na prístup všetkým členským štátom Európskej únie a iným štátom uplatňujúcim schengenské acquis. Depozitár zašle overenú kópiu zmluvy každému pristupujúcemu štátu.

(2) Listina o prístupe sa uloží u depozitára.

(3) Táto zmluva nadobudne platnosť pre akýkoľvek pristupujúci štát prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po uložení jeho listiny o prístupe.

Článok 17

(1) Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas.

(2) Každá zmluvná strana môže vypovedať túto zmluvu diplomatickou cestou písomným oznámením depozitárovi.

(3) Výpoveď nadobúda účinnosť šesť mesiacov odo dňa, v ktorom depozitár prijal oznámenie.

(4) Ak národné kontaktné miesto vypovedajúcej zmluvnej strany uzatvorilo osobitné dokumenty v súlade s článkom 3, tieto osobitné dokumenty ostanú účinné pokým národné kontaktné miesta dotknutých zmluvných strán neukončia spoluprácu podľa príslušného osobitného dokumentu vzájomnou dohodou, berúc plne na vedomie bezpečnosť osôb, ktoré majú byť chránené v týchto osobitných prípadoch.

Dané v Štiříne 24. mája 2012 v jednom vyhotovení v anglickom jazyku.

Za Rakúsku republiku:

Johanna MIKL-LEITNER v. r.

Za Bulharskú republiku:

Cvetan CVETANOV v. r.

Za Chorvátsku republiku:

Ranko OSTOJIĆ v. r.

Za Českú republiku:

Jan KUBICE v. r.

Za Maďarsko:

Sándor PINTÉR v. r.

Za Rumunsko:

Marian TUTILESCU v. r.

Za Slovenskú republiku:

Jozef BUČEK v. r.

Za Slovinskú republiku:

Vinko GORENAK v. r.

Anglické znenie textu