Zákon č. 342/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-342
Čiastka 86/2012
Platnosť od 15.11.2012
Účinnosť od 01.01.2013
Aktuálne znenie 01.01.2013

342

ZÁKON

z 18. októbra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo v zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8)“.

2. V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný viesť štatistiku o podiele európskych diel na celkovom čase všetkých programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

3. V § 18c ods. 1 sa za slová „vysielacieho času programov“ vkladajú slová „za kalendárny mesiac“.

4. V § 23 ods. 1 sa za slová „väčšinový podiel celkového času vysielania“ vkladajú slová „za kalendárny mesiac“.

5. V § 25 ods. 1 sa za slová „10 % celkového času vysielania“ a za slová „20 % celkového času vysielania“ vkladajú slová „za kalendárny mesiac“.

6. § 27a vrátane nadpisu znie:

㤠27a

Európske diela v audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie

(1) Európskym dielam je poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinný vyhradiť najmenej 20 % z celkového času programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac, a to v každej audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie osobitne; na účely výpočtu tohto podielu sa do celkového času nezapočítava spravodajstvo, športové podujatia a zábavné hry.

(2) Rada môže s prihliadnutím na ekonomickú situáciu poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, dostupnosť európskych diel alebo zameranie tejto audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie určiť poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, na základe jeho písomnej žiadosti, menší podiel európskych diel z celkového času programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac, ako je podiel ustanovený v odseku 1; ak dôjde k zmene skutočností odôvodňujúcich zníženie podielu európskych diel z celkového času programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac, rada môže tento podiel opätovne zvýšiť.

(3) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný v lehote podľa odseku 4 poskytnúť rade na požiadanie

a) štatistiku podľa § 16 ods. 4,

b) zoznam údajov o európskych dielach, ktoré sú súčasťou jeho audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, obsahujúci údaje o počte a časovom rozsahu titulov, ktoré sú európskymi dielami, ich identifikáciu a identifikáciu ich producentov a údaje o iných opatreniach podniknutých na podporu európskych diel.

(4) Štatistiku a údaje podľa odseku 3 je poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinný poskytnúť rade do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti rady o poskytnutie štatistiky alebo údajov podľa odseku 3.“.

7. Doterajší text § 28 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ustanovenia § 27a sa nevzťahujú na audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, pri ktorých je určenie podielu európskych diel zameraním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie úplne vylúčené.“.

8. V § 33 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Vysielanie telenákupu na lieky, ktoré podliehajú povoleniu na uvedenie na trh podľa osobitného predpisu,33a) a vysielanie telenákupu na zdravotný výkon33b) sa zakazujú.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:

33a) § 46 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

33b) § 2 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

9. V § 67 ods. 2 písmeno d) znie:

d) nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. m),“.

10. V § 67 ods. 10 písmeno d) znie:

d) nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. m),“.

11. V § 67 sa odsek 14 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:

e) nevedie štatistiku o podiele európskych diel na celkovom čase všetkých programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac (§ 16 ods. 4),

f) nesplnil povinnosť podľa § 27a ods. 1,

g) nesplnil povinnosť podľa § 27a ods. 3.“.

12. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 308/2000 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o kooordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 95/1, 15. 4. 2010).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.