Vyhláška č. 323/2012 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 131/2009 Z. z. o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-323
Čiastka 80/2012
Platnosť od 18.10.2012
Účinnosť od 01.11.2012 do17.10.2016
Zrušený 272/2016 Z. z.
Znenie 01.11.2012

323

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 5. októbra 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 131/2009 Z. z. o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch)

Národný bezpečnostný úrad podľa § 6 ods. 10, § 7 ods. 8 a § 8 ods. 6 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 131/2009 Z. z. o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch) sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „svojej webovej stránke“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.

2. V § 4 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o prvé vydanie kvalifikovaného certifikátu,“.

3. V § 4 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) osobné údaje žiadateľa uvedené v žiadosti o vydanie kvalifikovaného certifikátu súhlasia s údajmi v dokumentácii získanej pri predošlom registračnom procese tohto žiadateľa, ak ide o následné vydanie kvalifikovaného certifikátu a žiadosť o vydanie kvalifikovaného certifikátu bola podaná v podobe elektronického dokumentu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom,“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2012.


Jozef Magala v. r.