Zákon č. 236/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-236

(v znení č. 350/1996 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 60/2012
Platnosť od 15.08.2012
Účinnosť od 01.01.2016
Aktuálne znenie 01.01.2016

236

ZÁKON

z 26. júla 2012,

ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z. a zákona č. 331/2011 Z. z. sa mení takto:

1. V § 8 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

2. V § 9 ods. 4 a § 215 ods. 8 sa vypúšťajú slová „mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011, zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 79/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 24 ods. 1 poslednej vete sa za slovami „disciplinárneho konania“ vypúšťa čiarka a slová „trestného stíhania alebo disciplinárneho stíhania“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 40 sa slová „78 ods. 3“ nahrádzajú slovami „78 ods. 4“.

3. V § 57 ods. 1 písm. d) sa vypúštajú slová „trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo na jeho“ a za slovo „vzatie“ sa vkladá slovo „poslanca“.

4. V § 57 ods. 2 sa slová „na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca45)“ nahrádzajú slovami „na vzatie poslanca do väzby45) alebo o následný súhlas na zadržanie poslanca40)“ a slová „prerokuje a“ sa nahrádzajú slovami „prerokuje, a ak ide o žiadosť o súhlas so vzatím poslanca do väzby,“.

5. V nadpise dvadsiatej prvej časti sa vypúšťa čiarka za slovom „zadržanie“ a slová „trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie“ sa vypúšťajú.

6. V § 140 sa za slová „predsedovi národnej rady“ vkladajú slová „a predsedovi mandátového a imunitného výboru“ a slová „predseda národnej rady neodkladne požiada o zvolanie mandátového a imunitného výboru“ sa nahrádzajú slovami „predseda mandátového a imunitného výboru neodkladne zvolá mandátový a imunitný výbor“.

7. V § 141 ods. 1 sa slová „na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo na jeho vzatie“ nahrádzajú slovami „na vzatie poslanca“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 84 sa slová „78 ods. 2“ nahrádzajú slovami „78 ods. 3“.

9. V § 142 sa slová „na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo na jeho vzatie“ nahrádzajú slovami „na vzatie poslanca“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.