Vyhláška č. 143/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o chove nebezpečných živočíchov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-143

(v znení č. 417/2019 Z. z.)

Čiastka 36/2012
Platnosť od 11.05.2012
Účinnosť od 01.03.2020
Aktuálne znenie 01.03.2020

143

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 26. apríla 2012

o chove nebezpečných živočíchov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška ustanovuje

a) druhy nebezpečných živočíchov,

b) všeobecné požiadavky na chov nebezpečných živočíchov alebo držanie nebezpečných živočíchov a požiadavky na vedenie záznamov,

c) všeobecné požiadavky na chovné zariadenie pre nebezpečné živočíchy,

d) osobitné požiadavky na chov niektorých druhov nebezpečných živočíchov alebo držanie niektorých druhov nebezpečných živočíchov a na ich chovné zariadenia.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na chov nebezpečných živočíchov alebo držanie nebezpečných živočíchov

a) v chovnom zariadení, ktorým je zoologická záhrada,1) zariadenie na záchranu chránených živočíchov1a) alebo cirkus,1b)

b) používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu.1c)

(3) Touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1d)

§ 2

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) nebezpečným živočíchom jedinec druhu uvedeného v § 3 vrátane kríženca, ktorý vzhľadom na svoje biologické vlastnosti má osobitné nároky a môže ohroziť zdravie alebo život človeka,

b) chovným zariadením priestor vrátane voľného výbehu, kde sa trvalo alebo dočasne chová alebo drží nebezpečný živočích,

c) ohraničením priestoru neprekonateľná prekážka, ktorá zabráni úniku nebezpečného živočícha z chovného zariadenia.

§ 3

Druhy nebezpečných živočíchov

(1) Trieda pavúkovce (Arachnida)

a) rad pavúky (Araneida): všetky jedovaté druhy rodov Atrax, Ceratogyrus, Citharischius, Haplopelma, Harpactirella, Heteroscodra, Chiracanthium, Latrodectus, Loxosceles, Mastophora, Ornithoctonus, Phoneutria, Phrynarachne, Poecilotheria, Pterinochilus, Selenocosmia, Stromatopelma a druh Lycosa erythrognatha,

b) rad šťúry (Scorpiones): všetky nebezpečné jedovaté druhy rodov Androctonus, Buthacus, Buthotus, Buthus, Centuroides, Leiurus, Parabuthus a Tityus.

(2) Trieda paryby (Chondrichthyes) žraloky (Selachimorpha): všetky jedince s celkovou dĺžkou tela vrátane chvosta väčšou ako 1 m.

(3) Trieda obojživelníky (Amphibia): všetky druhy z čeľade stromárkovitých (Dendrobatidae) okrem druhov rodu Colostethus alebo jedinca, ktorý je narodený v chovnom zariadení alebo je preukázateľne chovaný alebo držaný v zajatí najmenej jeden rok.

(4) Trieda plazy (Reptilia)

a) všetky jedovaté druhy plazov,

b) dravé druhy korytnačiek z čeľade kajmankovitých (Chelydridae),

c) všetky druhy z radu krokodíly (Crocodylia),

d) z podradu jaštery (Sauria) všetky druhy rodu Varanus,

e) z podradu hady (Serpentes) z čeľade pytónovitých (Pythonidae) a veľhadovitých (Boidae): všetky druhy, ktoré majú v dospelosti dĺžku tela vrátane chvosta viac ako 3 m.

(5) Trieda vtáky (Aves) (ďalej len „dravce“)

a) všetky druhy z radu sokolotvaré (Falconiformes),

b) všetky druhy z radu sovotvaré (Strigiformes).

(6) Trieda cicavce (Mammalia) rad šelmy (Carnivora): psovité (Canidae) – všetky druhy okrem líšky fenek, fenka berberského (Vulpes zerda) a psa (Canis lupus familiaris); medveďovité (Ursidae) – všetky druhy; lmedvedíkovité (Procyonidae) – všetky druhy; asicovité (Mustelidae) – všetky druhy okrem fretky (Mustela putorius furo); hyenovité (Hyenidae) – všetky druhy; mačkovité (Felidae) – všetky druhy okrem mačky domácej (Felis silvestris f. catus); panda veľká (Ailuropoda melanoleuca); cibetkovité (Viverridae) a rad primáty (Primates).

§ 4

Všeobecné požiadavky na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov

(1) Pre nebezpečné živočíchy musia byť vytvorené primerané podmienky na zachovanie ich fyziologických funkcií a zaistenie ich biologických potrieb tak, aby nedochádzalo k bolesti, utrpeniu alebo poškodeniu ich zdravia.

(2) Nebezpečné živočíchy môžu byť umiestnené iba v takom chovnom zariadení, ktoré úplne znemožňuje ohrozenie života alebo zdravia ľudí a zvierat uhryznutím, uštipnutím alebo iným prejavom prirodzenej činnosti nebezpečného živočícha. Musia byť vykonané všetky opatrenia na zabránenie úniku nebezpečných živočíchov ohraničením priestoru chovného zariadenia.

(3) Vlastník nebezpečného živočícha alebo držiteľ nebezpečného živočícha zabezpečí, že odstavenie mláďaťa z triedy cicavce (Mammalia), radu šelmy (Carnivora), čeľade mačkovité (Felidae), rodov Panthera, Neofelis, Puma, Lynx a Acinonyx a z čeľade medveďovité (Ursidae) alebo z radu primáty (Primates) od dojčiacej matky je v najvhodnejšom čase na zabezpečenie pohody mláďaťa aj matky (§ 22 ods. 1 zákona) okrem prípadu, ak je podľa vyjadrenia veterinárneho lekára odstavenie mláďaťa nevyhnutné zo zdravotných dôvodov mláďaťa alebo matky.

(4) V chovnom zariadení musí mať každý nebezpečný živočích

a) k dispozícii plnohodnotnú výživu primeranú jeho druhu a veku, v dostatočnom množstve na udržanie jeho dobrého zdravotného stavu a na uspokojenie jeho nutričných potrieb,

b) umožnený prístup k vhodnému vodnému zdroju podľa jeho fyziologických potrieb,

c) zabezpečenú dennú kontrolu, najmä výživného stavu, telesnej kondície, prejavov zmien zdravotného stavu, pohybu, správania, celkového stavu povrchu tela, vzhľadu srsti, peria, kože, očí, uší, okolia análneho otvoru a končatín vrátane kopýt, paznechtov, ratíc a pazúrov a prítomnosti ektoparazitov, vzhľadu výkalov a zvyškov krmiva a nápojov,

d) bezodkladne poskytnuté vhodné ošetrenie, ak sa javí ako chorý alebo poranený; ak nebezpečný živočích na takéto ošetrenie nereaguje, zabezpečí sa mu veterinárna pomoc, a ak je to potrebné a možné, chorý alebo poranený nebezpečný živočích je izolovaný v prostredí s najvhodnejšími podmienkami na liečbu a rekonvalescenciu,

e) zabezpečené ustajnenie alebo umiestnenie v podmienkach, ktoré sú pre neho druhovo špecifické a umožňujú mu vzhľadom na druh, kategóriu a stupeň vývoja vhodnú adaptáciu, dobrý zdravotný stav a zabezpečia uspokojovanie jeho fyziologických a etologických potrieb,

f) umožnenú voľnosť pohybu so zreteľom na jeho druh a v súlade s uznávanými skúsenosťami a súčasným vedeckým poznaním, nesmie byť obmedzovaný spôsobom, ktorý by mu spôsoboval zbytočné utrpenie alebo poranenie; ak sú nebezpečné živočíchy trvalo zatvorené, musí im byť poskytnutý priestor primeraný ich fyziologickým a etologickým potrebám v súlade s uznávanými skúsenosťami a súčasným vedeckým poznaním,

g) vytvorené druhovo špecifické chovné podmienky s druhovo špecifickým obohatením priestoru podľa prílohy.

(5) V chovnom zariadení sa musí nachádzať priestor a zariadenia na fixáciu nebezpečného živočícha na vykonávanie veterinárnych činností.

(6) Nebezpečného živočícha môže pri súčasnom splnení požiadaviek podľa odsekov 7 až 9 chovať, držať, starať sa oň alebo manipulovať s ním alebo umožniť jeho pohyb len osoba staršia ako 18 rokov, a ak ide o nebezpečného živočícha, ktorý je dravcom, môže s ním pod dohľadom držiteľa poľovného dravca2) manipulovať alebo umožniť jeho pohyb aj osoba mladšia ako 18 rokov; manipuláciou s nebezpečným živočíchom sa na účely tejto vyhlášky rozumie akýkoľvek fyzický kontakt so živočíchom.

(7) Manipulácia s nebezpečným živočíchom mimo chovného zariadenia alebo pohyb nebezpečného živočícha mimo chovného zariadenia sú možné, len ak ide o jeho prepravu v prepravnom zariadení do miesta vykonania veterinárnych činností a služieb alebo do iného chovného zariadenia. Požiadavky podľa prvej vety sa nevzťahujú na dravca, s ktorým mimo chovného zariadenia manipuluje alebo ktorého pohyb mimo chovného zariadenia umožňuje držiteľ poľovného dravca alebo osoba pod jeho dohľadom.

(8) Manipulovať s nebezpečným živočíchom z triedy cicavce (Mammalia) radu šelmy (Carnivora), čeľade mačkovité (Felidae), rodov Panthera, Neofelis, Puma, Lynx a Acinonyx a čeľade medveďovité (Ursidae) alebo radu primáty (Primates) v chovnom zariadení alebo umožniť jeho pohyb v chovnom zariadení môže len jeho vlastník, držiteľ, osoba, ktorá sa stará o nebezpečného živočícha alebo vykonáva jeho odchyt na prepravu, alebo osoba pri vykonávaní veterinárnej činnosti.

(9) Ak sa o nebezpečného živočícha stará iná osoba ako vlastník alebo držiteľ, musí byť preukázateľne poučená o spôsobe starostlivosti o nebezpečného živočícha.

(10) Vlastník nebezpečného živočícha alebo držiteľ nebezpečného živočícha vedie záznamy o nebezpečných živočíchoch v chovnom zariadení v rozsahu podľa odsekov 11 a 12 a uchováva ich päť rokov od vykonania posledného zápisu. Vedenie evidencie podľa osobitných predpisov3) nahrádza vedenie záznamov podľa prvej vety.

(11) Záznamy o nebezpečných živočíchoch podľa § 3 ods. 1 až 3 obsahujú tieto údaje:

a) dátum zaradenia živočícha do chovného zariadenia a množstvo živočíchov ku dňu ich zaradenia,

b) dátum zmeny v stave živočíchov v chovnom zariadení z dôvodu rozmnožovania a celkové množstvo živočíchov v chovnom zariadení ku dňu zmeny,

c) dátum a dôvod vyradenia živočícha z chovného zariadenia a množstvo živočíchov, ktorých sa vyradenie týka; ak je dôvodom vyradenia zmena vlastníctva alebo držby, uvedú sa aj údaje o novom vlastníkovi alebo držiteľovi v rozsahu podľa § 54 ods. 12 zákona.

(12) Záznamy o nebezpečných živočíchoch podľa § 3 ods. 4 až 6 obsahujú tieto údaje:

a) dátum zaradenia živočícha do chovného zariadenia alebo dátum narodenia alebo vyliahnutia živočícha, ak sa živočích narodil alebo vyliahol v chovnom zariadení,

b) pohlavie živočícha, ak je známe,

c) spôsob označenia a text označenia, ak je živočích označený,

d) dátum a dôvod vyradenia živočícha z chovného zariadenia; ak je dôvodom vyradenia zmena vlastníctva alebo držby, uvedú sa aj údaje o novom vlastníkovi alebo držiteľovi v rozsahu podľa § 54 ods. 12 zákona.

§ 5

Všeobecné požiadavky na chovné zariadenie nebezpečných živočíchov

(1) Materiály používané na výstavbu chovného zariadenia, najmä materiály na stavbu ohrád a príslušenstvo, s ktorými môžu prísť nebezpečné živočíchy do styku, sú zostrojené a udržiavané tak, aby na nich neboli ostré hrany alebo výčnelky, ktoré by mohli živočíchy poraniť a nie sú pre nebezpečné živočíchy škodlivé; dvere a priechody sú také široké a vysoké, aby nebezpečným živočíchom pri prechádzaní nimi nespôsobovali poranenie.

(2) Všetky zariadenia a materiály, s ktorými prichádzajú nebezpečné živočíchy do styku, sa dajú čistiť a dezinfikovať a udržiavajú sa v čistom stave.

(3) Izolácia, kúrenie a vetranie v chovnom zariadení zaručujú, aby sa cirkulácia vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov udržovali na úrovni, ktorá nie je pre živočíchy škodlivá.

(4) Živočíchy chované v uzavretých priestoroch nesmú byť umiestnené v nepretržitej tme alebo bez primeranej doby oddychu od umelého osvetlenia; ak dostupné prirodzené svetlo je nedostatočné na vyhovenie fyziologickým alebo etologickým potrebám nebezpečných živočíchov, vlastník im zabezpečí primerané umelé osvetlenie. V chovnom zariadení musí byť k dispozícii stále a primerané osvetlenie alebo prenosné osvetlenie umožňujúce nebezpečné živočíchy kedykoľvek dôkladne skontrolovať.

(5) Nebezpečným živočíchom chovaným mimo uzavretých priestorov je potrebné poskytnúť ochranu proti nepriazni počasia, dravcom a zdravotným rizikám.

(6) Osobitné požiadavky na chovné zariadenie pre niektoré druhy nebezpečných živočíchov sú uvedené v prílohe.

§ 7

Prechodné ustanovenia

Ak chovné zariadenie existujúce do 14. mája 2012 nespĺňa podmienky podľa § 4 a 5, musí ich splniť do 31. decembra 2012.

§ 7a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020

Ak chovné zariadenie existujúce do 29. februára 2020 nespĺňa požiadavky podľa tejto vyhlášky, musí ich splniť do 30. júna 2020.

§ 8

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.4)


§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2012.


Ľubomír Jahnátek v. r.


Príloha k vyhláške č. 143/2012 Z. z.

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA CHOV ALEBO DRŽANIE NIEKTORÝCH DRUHOV NEBEZPEČNÝCH ŽIVOČÍCHOV A NA ICH CHOVNÉ ZARIADENIA

Poznámky pod čiarou

1) § 44 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

1a) § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1b) Nariadenie Komisie (ES) č. 1739/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi.

1c) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

1d) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
Čl. 14 písm. d) body i) až iii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4. 11. 2014).
§ 33, § 35 a § 41 až 43 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4, § 8 a 9, § 11 až 12a, § 13 a 29 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 60 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 a 23 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 a § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení neskorších predpisov.
§ 8 a § 12 až 15 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
§ 7, § 9, § 11, § 13 a 14 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 60 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z.

3) § 41 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 11 zákona č. 15/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 12 a 13 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 9 vyhlášky č. 110/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).

1) Čísla sa týkajú priemernej výšky ohrady, ohrady môžu byť miestami vyššie alebo nižšie.

2) Varanus bengalensis, Varanus giganteus, Varanus niloticus, Varanus varius.

3)  Varanus griseus, Varanus grayi, Varanus mertensi.