Redakčné oznámenie č. r1/c96/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 283/2011 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-c96-r1
Čiastka 96/2011
Platnosť od 24.09.2011
Pôvodný predpis 24.09.2011

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 283/2011 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

V predposlednom odseku za slovami „vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“ majú byť namiesto slov „č. 2/2011“ správne uvedené slová „č. 3/2011“.