Oznámenie č. 454/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia č. MF/027059/2008-31 a opatrenia č. MF/23989/2009-31

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-454
Čiastka 172/2010
Platnosť od 07.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2012
Zrušený 375/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Znenie 01.01.2011

454

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 29. novembra 2010 č. MF/24301/2010-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 567/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/027059/2008-311 (oznámenie č. 625/2008 Z. z.) a opatrenia č. MF/23989/2009-31 (oznámenie č. 554/2009 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. novembra 2010 č. MF/24301/2010-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 567/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/027059/2008-311 (oznámenie č. 625/2008 Z. z.) a opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/23989/2009-31 (oznámenie č. 554/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2011 sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní finančných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok roku 2011.“.

2. V prílohe č. 1 Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy znie:

„Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

1.1. Príjmy
ZdrojTyp zdrojaPoložkaPodpoložkaN á z o vSchválený rozpočetRozpočet po zmenáchSkutočnosť k ............
abcde123
        
        
        
        
Ú h r n   
1.2. Výdavky
ProgramZdrojTyp zdrojaOddielSkupinaTriedaPodtriedaPoložkaPodpoložkaN á z o vSchválený rozpočetRozpočet po zmenáchSkutočnosť
k ................
abcdefghij123
             
             
             
             
Úhrn   

3. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu k časti I. sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

„6. Stĺpec „b“ v časti 1.1. a stĺpec „c“ v časti 1.2. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie. Uvádza sa typ zdroja, ktorým sa rozlišuje, či príslušné prostriedky majú charakter rozpočtových prostriedkov alebo mimorozpočtových prostriedkov. Ak ide o prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu (§ 8 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.), majú tieto prostriedky charakter rozpočtových prostriedkov a uvádza sa písmeno „R“. Ak ide o prostriedky, o ktoré je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť limit výdavkov (§ 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z.), majú tieto prostriedky charakter mimorozpočtových prostriedkov a uvádza sa písmeno „M“.“.

Doterajší šiesty až deviaty bod sa označujú ako siedmy až desiaty bod.

4. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu k časti I. siedmom bode sa slová „“b“ až „d““ nahrádzajú slovami „“c“ až „e““ a slová „“c“ až „i““ sa nahrádzajú slovami „“d“ až „j““.

5. V prílohách č. 3 a 4 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu sa za bod 16 vkladá nový bod 17, ktorý znie:

„17. V stĺpcoch 7, 9, 23, 25 a 27 sa uvádzajú cenné papiere, bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci, ktorých pôvodná doba splatnosti je viac ako jeden rok.“.

Doterajší bod 17 sa označuje ako bod 18.

6. Príloha č. 6 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

7. V prílohe č. 7 časť II. Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií znie:

„II. Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

 Prehľad o stave bankových účtov a záväzkovStav k .......
bežného obdobia
Stav k 31. decembru
bezprostredne
predchádzajúceho
obdobia
 a12
1.Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
  
2.    toho: účty peňažných fondov obcí a vyšších
              územných celkov
  
3.              z toho: zákonný rezervný fond  
4.Záväzky celkom  
5.     z toho: záväzky neuhradené 60 a viac dní
                 po lehote splatnosti
  
6.Dlhodobé bankové úvery   
7.     z toho: dlhodobé bankové úvery, ktorých
                 zostatková doba splatnosti je kratšia
                 ako jeden rok
  

8. V prílohe č. 7 Vysvetlivky na vyplnenie výkazu k časti II. znejú:

„K časti II.

1. Výkaz sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie.

2. V riadku 1 sa uvádza stav peňažných prostriedkov, o ktorých sa účtuje na syntetickom účte 221 vrátane kladného alebo záporného zostatku účtu 261.

3. V riadkoch 2 a 3 sa uvádzajú údaje o stave peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov (§ 15 zákona č. 583/2004 Z. z.).

4. V riadku 4 sa uvádza stav záväzkov účtovaných na účtoch účtových skupín 23, 24, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 46 a 47 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa vykazuje pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet. Rezervy a časové rozlíšenie na strane pasív a zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v účtovej skupine 35 sa neuvádzajú.

5. V riadku 5 sa uvádzajú záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti (§ 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.).

6. V riadku 6 sa uvádzajú dlhodobé bankové úvery účtované na analytických účtoch k syntetickému účtu 461, ktorých dohodnutá doba splatnosti pri ich vzniku je dlhšia ako jeden rok.

7. V riadku 7 sa uvádzajú dlhodobé bankové úvery účtované na analytických účtoch k syntetickému účtu 461, ktorých zostatková doba splatnosti je kratšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa výkaz zostavuje.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/24301/2010-31

VZOR Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy

Symbol
dlhového
nástroja1)
Kód menyPrvý rok
čerpania
Rok splatnostiRočný úrokDátum
výplaty úroku
Nesplatená
menovitá
hodnota
k 31. decembru
z toho:
zahraniční
veritelia
ab123456
        
        
        
        
Úhrn  

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy.

2. V stĺpci „a“ sa uvádzajú nasledovné symboly pre jednotlivé druhy dlhových nástrojov

Druh dlhového nástrojaSymbol
Emitované dlhopisyED
Zmenky
Bankové úveryBU
Investičné dodávateľské úveryIDU
Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývaniaSFRB
Návratné finančné výpomoci prijaté od subjektov verejnej správyNFV
Úvery od zahraničných vládUZV
Finančný prenájomFP
Ostatné nebankové pôžičkyOST 

3. V stĺpci „a“ sa uvedú symboly tých druhov dlhových nástrojov, pri ktorých hodnota v stĺpci 5 nie je nula.

4. V stĺpci „b“ sa uvádza kód meny podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska, v ktorej bol dlhový nástroj pôvodne prijatý. Ak pôvodnou menou dlhového nástroja bola slovenská koruna, uvedie sa kód SKK.

5. V stĺpci „1“ sa uvádza rok emisie alebo prvý rok čerpania dlhových nástrojov v tvare RRRR. Rok uvedený v tomto stĺpci sa zhoduje s rokom, v ktorom sa tieto dlhové nástroje vykážu ako záväzky na strane pasív v súvahe.

6. V stĺpci „2“ sa uvádza rok, v ktorom bude podľa emisných podmienok alebo zmluvy dlhový nástroj splatený v tvare RRRR.

7. V stĺpci „3“ sa uvádza ročná suma úroku v mene euro. Ak je ročný úrok v cudzej mene, prepočíta sa na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň kalendárneho roka.

8. V stĺpci „4“ sa uvádza dohodnutý deň a mesiac výplaty úroku v tvare DDMM. Ak sa úrok platí dohodnutými viacerými platbami v priebehu roka, uvedie sa dátum poslednej platby.

9. V stĺpci „5“ sa uvedie nesplatená výška dlhových nástrojov k 31. decembru vykazovaného roka v menovitej hodnote. Údaje sa uvádzajú bez záväzkov z úrokov. Ak je dlhový nástroj v cudzej mene, prepočíta sa na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň kalendárneho roka.

10. V stĺpci „6“ sa uvádza nesplatená výška dlhových nástrojov k 31. decembru vykazovaného roka voči zahraničným veriteľom v menovitej hodnote. Údaje sa uvádzajú bez záväzkov z úrokov. Ak je dlhový nástroj v cudzej mene, prepočíta sa na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň kalendárneho roka.

11. Výkaz sa predkladá aj ak sa vykazujú nulové hodnoty. V tomto prípade sa vyplní len riadok „Úhrn“, pričom v stĺpcoch „5“ a „6“ sa uvedie nula. Symboly dlhového nástroja v stĺpci „a“ sa neuvádzajú.

Poznámky pod čiarou

1) Uvedú sa samostatne v každom riadku: emitované dlhopisy, zmenky, prijaté bankové úvery, investičné dodávateľské úvery, úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania, návratné finančné výpomoci, úvery od zahraničných vlád, finančný prenájom a ostatné nebankové pôžičky.