Oznámenie č. 12/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-12
Čiastka 5/2010
Platnosť od 14.01.2010
Účinnosť do 30.11.2015
Zrušený 309/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2010.

Pôvodný predpis 14.01.2010

12

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z.

výnos z 10. augusta 2009 č. 1342/2009-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny (oznámenie č. 84/2006 Z. z.).

Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a na dovoz kvasného octu, na manipuláciu s ním a na jeho uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2010.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 27/2009 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. januára 2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.