Redakčné oznámenie č. r1/c15/2009 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 13/2009 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-c15-r1
Čiastka 15/2009
Platnosť od 11.02.2009
Pôvodný predpis 11.02.2009

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 13/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

V názve vyhlášky sa slová „z 15. januára 2008“ nahrádzajú slovami „z 15. januára 2009“.