Vyhláška č. 93/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-93
Čiastka 38/2009
Platnosť od 19.03.2009
Účinnosť od 01.04.2009
Aktuálne znenie 01.04.2009

93

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 10. marca 2009,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom sa mení takto:

1. V § 2 ods. 2 sa slová „Špeciálneho súdu, vojenských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Špeciálneho súdu a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“.

2. V § 3 ods. 1 v prvej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí vojenského súdu je úradným odevom prokurátora vojenská rovnošata“.

3. V prílohe č. 1 v prvom bode sa vypúšťa tretia veta.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.


Štefan Harabin v. r.