Vyhláška č. 92/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 401/2006 Z. z. o výberových konaniach na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-92
Čiastka 38/2009
Platnosť od 19.03.2009 do31.10.2009
Účinnosť od 01.04.2009 do31.10.2009
Zrušený 400/2009 Z. z.
Znenie 01.04.2009

92

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 10. marca 2009,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 401/2006 Z. z. o výberových konaniach na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 401/2006 Z. z. o výberových konaniach na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch sa mení takto:

1. V § 1 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

2. V § 4 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a vojenské súdy“.

3. V § 4 sa vypúšťa odsek 5.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.


Štefan Harabin v. r.