Nariadenie vlády č. 480/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-480
Čiastka 167/2009
Platnosť od 25.11.2009
Účinnosť od 01.12.2009
Aktuálne znenie 01.12.2009

480

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. októbra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 639/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 2 časti B v tabuľke pre Baktérie druhom bode treťom stĺpci, prílohe č. 3 časti B prvom a druhom bode druhom stĺpci a v prílohe č. 4 časti B bodoch 20 a 20.3 treťom stĺpci sa vypúšťajú slová „Rakúsko [Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (okres Lienz), Štajersko a Viedeň],“.

2. V prílohe č. 2 časti B v tabuľke pre Huby prvom bode treťom stĺpci a prílohe č. 4 časti B bode 6.3 treťom stĺpci sa vypúšťajú slová „Grécko (Kréta, Lesbos),“.

3. V prílohe č. 4 časti A I. kapitole bode 46 druhom stĺpci sa slová „44 až 45.3“ nahrádzajú slovami „44, 45.1 až 45.3“.

4. V prílohe č. 4 časti B prvom až šiestom bode druhom stĺpci sa slová „a 7“ nahrádzajú slovami „a 1.7“.

5. V prílohe č. 4 časti B bode 14.9 treťom stĺpci sa vypúšťajú slová „Dánsko, Grécko (Kréta, Lesbos),“.

6. V prílohe č. 5 časti A I. kapitole bode 1.7.2 treťom riadku tabuľky sa slovo „ex 4401 30 90“ nahrádza slovom „ex 4401 30 80“.

7. V prílohe č. 5 časti B I. kapitole bode 6.2 štvrtý riadok tabuľky znie:

„ex 4401 30 40piliny, neaglomerované do klátov, brikiet, peliet alebo podobných tvarov“.

8. V prílohe č. 5 časti B I. kapitole bode 6.2 piatom riadku tabuľky sa slovo „ex 4401 30 90“ nahrádza slovom „ex 4401 30 80“.

9. Príloha č. 14 sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:

12. Smernica Komisie 2009/118/ES z 9. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 239, 10. 9. 2009).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.


Robert Fico v. r.