Vyhláška č. 144/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-144
Čiastka 53/2009
Platnosť od 18.04.2009
Účinnosť od 01.05.2009 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.
Znenie 01.05.2009

144

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 14. apríla 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4, § 56 ods. 12, § 67 ods. 9 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z. z. a vyhlášky č. 48/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 8 znie:

(8) Povinnou výbavou motorového vozidla je lekárnička podľa osobitného predpisu.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.“.

2. V § 1 sa vypúšťa odsek 9 vrátane prílohy č. 1.

Doterajšie odseky 10 až 20 sa označujú ako odseky 9 až 19.

3. V § 46 ods. 9 písm. a) bod 2 znie:

2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona,“.

4. V § 66 ods. 5 písm. a) bod 2 znie:

2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona,“.

5. V § 90 odsek 2 znie:

(2) Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia typu A musí mať okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) najmenej tieto vnútorné rozmery:

1. dĺžku 6,9 m pre dĺžku vozidla do 4,5 m,

2. šírku 4,2 m pre šírku vozidla do 1,8 m,

3. výšku 3 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,

4. šírku brány 2,3 m a výšku brány 2,1 m,

alebo

1. dĺžku 8,9 m pre dĺžku vozidla nad 4,5 m,

2. šírku 4,7 m pre šírku vozidla nad 1,8 m,

3. výšku 3 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,

4. šírku brány 2,65 m a výšku brány 2,85 m.“.

6. V § 90 ods. 3 sa slová „podľa odseku 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.


Ľubomír Vážny v. r.