Opatrenie č. 267/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-267
Čiastka 106/2008
Platnosť od 19.07.2008 do31.08.2009
Účinnosť od 01.09.2008 do31.08.2009
Zrušený 326/2009 Z. z.
Znenie 01.09.2008

267

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 1. júla 2008

o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 244/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 4 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 zákona sa suma „4 560 Sk“ nahrádza sumou „4 780 Sk“.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 321/2007 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Viera Tomanová v. r.