Vyhláška č. 141/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-141
Čiastka 60/2008
Platnosť od 26.04.2008
Účinnosť od 01.05.2008 do31.03.2017
Zrušený 68/2017 Z. z.
Znenie 01.05.2008

141

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 8. apríla 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 199 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno b) znie:

b) ďalšiu činnosť podľa zákona za

1. spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie do zápisnice na požiadanie oprávneného,

2. prijímanie peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie,

3. doručovanie súdnych písomností a mimosúdnych písomností, ak tak ustanoví osobitný zákon,2)

4. vykonávanie inej činnosti na základe poverenia súdu alebo ak tak ustanoví osobitný zákon,3)

5. manipuláciu so spismi.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

2) Napríklad § 45 Občianskeho súdneho poriadku.

3) § 672 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.

2. V § 4 ods. 1 sa slovo „vymáhanej“ nahrádza slovom „vymoženej“.

3. V § 5 ods. 1 sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

4. V § 14 odsek 1 znie:

(1) Ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti najmenej 1 000 Sk.“.

5. V § 14 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

6. V § 21 písm. a) sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „20 Sk“.

7. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠27a

Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2008

V exekučných konaniach začatých do 30. apríla 2008 patrí exekútorovi odmena podľa doterajších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Štefan Harabin v. r.