Nariadenie vlády č. 90/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2007 až 2011

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-90
Čiastka 51/2007
Platnosť od 01.03.2007
Účinnosť od 01.03.2007
Aktuálne znenie 01.03.2007

90

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. februára 2007

o zavedení letného času v rokoch 2007 až 2011

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase nariaďuje:


§ 1

(1) Letný čas sa začína

a) v roku 2007 v nedeľu 25. marca,

b) v roku 2008 v nedeľu 30. marca,

c) v roku 2009 v nedeľu 29. marca,

d) v roku 2010 v nedeľu 28. marca,

e) v roku 2011 v nedeľu 27. marca.

(2) V dňoch uvedených v odseku 1 sa o druhej hodine stredoeurópskeho času posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

§ 2

(1) Letný čas sa končí

a) v roku 2007 v nedeľu 28. októbra,

b) v roku 2008 v nedeľu 26. októbra,

c) v roku 2009 v nedeľu 25. októbra,

d) v roku 2010 v nedeľu 31. októbra,

e) v roku 2011 v nedeľu 30. októbra.

(2) V dňoch uvedených v odseku 1 sa o tretej hodine letného času posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.

§ 3

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha

k nariadeniu vlády č. 90/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES z 19. januára 2001 o úprave letného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 12/zv. 2).