Vyhláška č. 303/2007 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-303
Čiastka 137/2007
Platnosť od 05.07.2007 do30.09.2010
Účinnosť od 01.08.2007 do30.09.2010
Zrušený 377/2010 Z. z.
Znenie 01.08.2007

303

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 18. júna 2007,

ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

Vydáva sa Štatistický číselník krajín uvedený v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 316/2004 Z. z. a vyhlášky č. 541/2006 Z. z.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.


Ľudmila Benkovičová v. r.


Príloha k vyhláške č. 303/2007 Z. z.

ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK KRAJÍN

Príloha