Oznámenie č. 232/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 04765/2006-SL, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. októbra 2006 č. 16413/2006-SL

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-232
Čiastka 103/2007
Platnosť od 16.05.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 20. mája 2007.

Pôvodný predpis 16.05.2007

232

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovník och, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z.

výnos z 30. marca 2007 č. 06677/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 04765/2006-SL, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy (oznámenie č. 237/2006 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. októbra 2006 č. 16413/2006-SL (oznámenie č. 591/2006 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 20. mája 2007.

Výnos je uverejnený v osobitnom vydaní Vestník aMinisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky z mája 2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.