Vyhláška č. 104/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 237/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-104
Čiastka 57/2007
Platnosť od 13.03.2007 do31.08.2009
Účinnosť od 15.03.2007 do31.08.2009
Zrušený 313/2009 Z. z.
Znenie 15.03.2007

104

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 28. februára 2007,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 237/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 3 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 237/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve sa dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 5 v časti Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Záhorský rajón sa za slová „Lakšárska Nová Ves“ vkladá čiarka a slová „Malé Leváre“.

2. V prílohe č. 5 v časti Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Bratislavský rajón sa na konci pripája čiarka a slová „Bratislava-Vrakuňa“.

3. V prílohe č. 5 v časti Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Trnavský rajón sa za slovo „Malženice“ vkladá čiarka a slovo „Šelpice“.

4. V prílohe č. 5 v časti Nitrianska vinohradnícka oblasť, Radošinský rajón sa za slovo „Radošina“ vkladá čiarka a slovo „Skačany“ a na konci sa pripája čiarka a slovo „Vysočany“.

5. V prílohe č. 5 v časti Nitrianska vinohradnícka oblasť, Vrábeľský rajón sa za slovo „Telince“ vkladá čiarka a slová „Veľké Chyndice“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2007.


Miroslav Jureňa v. r.