Redakčné oznámenie č. r1/c172/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v úplnom znení zákona č. 223/2001 Z. z. uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 409/2006 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-c172-r1
Čiastka 172/2006
Platnosť od 20.07.2006
Pôvodný predpis 20.07.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v úplnom znení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 409/2006 Z. z.

Poznámka pod čiarou k odkazu 84 znie:

84) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.