Oznámenie č. 97/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) v znení zmien a doplnení podľa Rady EUMETSAT-u v rozhodnutí EUM/C/Res. XXXVI z júna 1991

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-97
Čiastka 38/2006
Platnosť od 22.02.2006
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobudol platnosť 3. januára 2006 podľa článku 17 ods. 4.

Pôvodný predpis 22.02.2006

97

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. mája 1983 bol v Ženeve uzavretý Dohovor o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) v znení zmien a doplnení podľa Rady EUMETSAT-u v rozhodnutí EUM/C/Res. XXXVI z júna 1991.

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1966 z 9. novembra 2005 a prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 20. decembra 2005. Listina o prístupe bola uložená 3. januára 2006 u vlády Švajčiarskej konfederácie, depozitára dohovoru.

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobudol platnosť 3. januára 2006 podľa článku 17 ods. 4.

K oznámeniu č. 97/2006 Z. z.

DOHOVOR

O ZRIADENÍ EURÓPSKEJ ORGANIZÁCIE PRE VYUŽÍVANIE METEOROLOGICKÝCH SATELITOV (EUMETSAT)

v znení zmien a doplnení podľa Rady EUMETSAT-u

v rozhodnutí EUM/C/Res. XXXVI z 5. júna 1991 a následne prijatý všetkými

členskými štátmi EUMETSAT-u

PREAMBULA

Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru,

berúc do úvahy, že

- bezpečnosť obyvateľstva a efektívne vykonávanie početných ľudských činností je podmienené meteorologickými údajmi a že sa vyžadujú presnejšie a pohotovejšie predpovede,

- možnosť zlepšenia predpovedí vo veľkej miere závisí od dostupnosti meteorologických pozorovaní tak miestnych, ako aj globálnych vrátane tých, ktoré sa týkajú odľahlých a neobývaných oblastí,

- meteorologické satelity dokázali svoju schopnosť a jedinečný potenciál ako doplnok pozemných pozorovacích systémov, najmä v súvislosti s nepretržitým monitorovaním počasia a vykonávaním a rýchlym zberom pozorovaní v najneprístupnejších oblastiach zemského povrchu,

- meteorologické satelity z dôvodu ich údajového pokrytia a prevádzkových vlastností poskytujú dlhodobé súbory globálnych dát životne dôležitého významu na monitorovanie Zeme a jej klímy, ktoré je dôležité najmä pre detekciu globálnej zmeny,

berúc na vedomie, že

- Svetová meteorologická organizácia odporučila svojim členom zlepšiť meteorologické databázy a dôrazne podporila plány na vývoj a využívanie globálneho satelitného pozorovacieho systému s cieľom prispievať k svojim programom,

- Európska vesmírna agentúra úspešne vyvinula satelity Meteosat,

- Prevádzkový program Meteosat-u (PPM) vykonávaný EUMETSAT-om preukázal schopnosť Európy prebrať svoj diel zodpovednosti pri prevádzkovaní globálnych satelitných pozorovacích systémov,

uznávajúc, že

- žiadna iná národná alebo medzinárodná organizácia neposkytuje Európe všetky meteorologické satelitné dáta potrebné na pokrývanie jej záujmových oblastí,

- požiadavky na ľudské, technické a finančné zdroje potrebné na zabezpečenie činností vo vesmírnej oblasti presahujú možnosti ktorejkoľvek jednotlivej európskej krajiny,

- je žiaduce poskytnúť európskym meteorologickým organizáciám rámec na spoluprácu, ktorý im umožní zapojiť sa do spoločných činností uskutočňujúcich aplikáciu vesmírnych technológií v meteorologickom výskume a predpovedaní počasia,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zriadenie EUMETSAT-u

1. Týmto sa zakladá Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov (ďalej len „EUMETSAT“).

2. Členovia EUMETSAT-u (ďalej len „členské štáty“) sú štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru podľa ustanovení článku 16.2 alebo 16.3.

3. EUMETSAT má právnu subjektivitu. Má najmä spôsobilosť uzatvárať zmluvy, nadobúdať a disponovať hnuteľným a nehnuteľným majetkom a byť stranou v súdnych konaniach.

4. Orgánmi EUMETSAT-u sú rada a generálny riaditeľ.

5. Ústredie EUMETSAT-u sa nachádza v Darmstadte, v Spolkovej republike Nemecko, ak rada v súlade s článkom 5.2 b) bodom v. nerozhodne inak.

6. Úradnými jazykmi EUMETSAT-u sú angličtina a francúzština.

Článok 2

Ciele, činnosti a programy

1. Základným cieľom EUMETSAT-u je zriaďovať, udržiavať a využívať európske systémy operačných meteorologických satelitov, zohľadňujúc, pokiaľ je to možné, odporúčania Svetovej meteorologickej organizácie.

Ďalším cieľom EUMETSAT-u je prispievať k operatívnemu monitorovaniu klímy a k detekcii globálnych klimatických zmien.

2. Vymedzenie počiatočného systému je obsiahnuté v prílohe I; ďalšie systémy sa zriadia tak, ako je to vymedzené v článku 3.

3. Pri vykonávaní svojich cieľov EUMETSAT

a) maximálne využíva technológie vyvinuté v Európe, najmä v oblasti meteorologických satelitov, zabezpečovaním operatívneho využívania programov, ktoré sa ukázali ako technicky úspešné a nákladovo efektívne,

b) tak, ako je vhodné, sa opiera o kapacity jestvujúcich medzinárodných organizácií vykonávajúcich činnosti v podobnej oblasti,

c) prispieva k vývoju vesmírnych meteorologických techník a meteorologických pozorovacích systémov využívajúcich satelity, ktoré môžu viesť k poskytovaniu lepších služieb pri optimálnych nákladoch.

4. Na účely dosiahnutia svojich cieľov EUMETSAT, pokiaľ je to možné a v súlade s meteorologickou tradíciou, spolupracuje s vládami a národnými organizáciami členských štátov, ako aj s nečlenskými štátmi a vládnymi a mimovládnymi medzinárodnými vedeckými a technickými organizáciami, ktorých činnosti sa týkajú jeho cieľov. EUMETSAT môže na uvedený cieľ uzatvárať dohody.

5. Všeobecný rozpočet zahŕňa činnosti, ktoré nie sú spojené s konkrétnym programom. Tie predstavujú základnú technickú a administratívnu infraštruktúru EUMETSAT-u vrátane stálych zamestnancov, budov a vybavenia, ako aj predbežné činnosti osdúhlasené radou na prípravu budúcich programov, ktoré ešte neboli schválené.

6. Programy EUMETSAT-u zahŕňajú povinné programy, na ktorých sa zúčastňujú všetky členské štáty, a dobrovoľné programy s účasťou tých členských štátov, ktoré s nimi súhlasia.

7. Povinné programy sú:

a) Prevádzkový program Meteosat-u (PPM) vymedzený v prílohe I k dohovoru,

b) základné programy potrebné na pokračovanie v poskytovaní pozorovaní z geostacionárnych a polárnych obežných dráh,

c) ostatné programy vymedzené radou.

8. Dobrovoľné programy sú programy, ktoré sú v súlade s cieľmi EUMETSAT-u a odsúhlasené radou.

9. EUMETSAT smie okrem programov uvedených v odsekoch 6, 7 a 8, avšak nie v rozpore s cieľmi EUMETSAT-u, vykonávať činnosti požadované tretími stranami a schválené radou v súlade s článkom 5.2 a). Náklady takých činností znáša dotknutá tretia strana.

Článok 3

Prijímanie programov a všeobecného rozpočtu

1. Povinné programy a všeobecný rozpočet sa ustanovujú prostredníctvom prijatia programovej rezolúcie radou v súlade s článkom 5.2 a), ku ktorej sa pripája podrobná definícia programu obsahujúca všetky programové, technické, finančné, zmluvné, právne a ostatné prvky.

2. Dobrovoľné programy sa stanovujú prostredníctvom prijatia programovej deklarácie zainteresovanými členskými štátmi v súlade s článkom 5.3 a), ku ktorej sa pripája podrobná definícia programu obsahujúca všetky programové, technické, finančné, zmluvné, právne a ostatné prvky. Akýkoľvek dobrovoľný program musí byť v súlade s cieľmi EUMETSAT-u, so všeobecným zámerom dohovoru a s pravidlami dohodnutými radou na jeho vykonávanie. Programovú deklaráciu schvaľuje rada splnomocňovacou rezolúciou v súlade s článkom 5.2 d) bodom iii.

Ľubovoľný členský štát má možnosť zúčastňovať sa na príprave návrhu programovej deklarácie a smie sa stať účastníckym štátom dobrovoľného programu v časovom rámci stanovenom v programovej deklarácii.

Dobrovoľné programy nadobúdajú účinnosť vtedy, keď najmenej jedna tretina všetkých členských štátov EUMETSAT-u vyhlásila svoju účasť podpísaním programovej deklarácie v stanovenom časovom rámci a príspevky týchto účastníckych členských štátov dosiahli 90 % celkovej finančnej potreby programu.

Článok 4

Rada

1. Rada je zložená najviac z dvoch predstaviteľov každého členského štátu, jeden z nich je delegátom národnej meteorologickej služby krajiny. Počas zasadnutí rady môžu predstaviteľom asistovať poradcovia.

2. Rada si spomedzi svojich členov volí predsedu a podpredsedu, ktorý zastáva úrad počas dvoch rokov a smie byť opätovne zvolený nie viac ako raz. Predseda vedie rokovania rady a nemá kompetenciu predstaviteľa členského štátu.

3. Rada sa stretáva na pravidelnom zasadnutí najmenej raz do roka. Mimoriadne zasadnutie sa smie konať buď na požiadanie predsedu, alebo jednej tretiny členských štátov. Ak rada nerozhodne inak, stretáva sa v ústredí EUMETSAT-u.

4. Rada smie zriaďovať pomocné orgány a pracovné skupiny, ktoré považuje za potrebné na dosiahnutie cieľov a programov EUMETSAT-u.

5. Rada prijíma svoj vlastný pracovný poriadok.

Článok 5

Úloha rady

1. Rada má právomoc prijímať všetky opatrenia potrebné na vykonávanie tohto dohovoru.

2. Rada je oprávnená najmä

a) jednohlasným súhlasom všetkých členských štátov

i. rozhodovať o pristúpení štátov uvedených v článku 16 a o podmienkach regulujúcich také pristúpenie,

ii. rozhodovať o prijímaní povinných programov a všeobecného rozpočtu uvedených v článku 3.1,

iii. rozhodovať o maximálnej výške príspevkov do všeobecného rozpočtu na obdobie piatich rokov jeden rok pred skončením obdobia alebo takú maximálnu výšku revidovať,

iv. rozhodovať o akýchkoľvek opatreniach na financovania programov, napríklad prostredníctvom pôžičiek,

v. schvaľovať akékoľvek prevody z rozpočtu povinného programu do iného povinného programu,

vi. rozhodovať o akejkoľvek zmene schválenej programovej rezolúcie a definície programu uvedených v článku 3.1,

vii. schvaľovať uzatváranie dohôd o spolupráci s nečlenskými štátmi,

viii. rozhodovať o rozpustení alebo nerozpustení EUMETSAT-u v súlade s článkom 20,

ix. meniť a dopĺňať prílohy k tomuto dohovoru,

x. schvaľovať prekročenie rozpočtu nákladov o viac ako 10 %, a tak zvyšovať pôvodnú finančnú kvótu alebo jej maximálnu výšku pre povinné programy (okrem PPM),

xi. rozhodovať o činnostiach, ktoré sa majú vykonávať v prospech tretích strán,

b) dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných a hlasujúcich členských štátov a ktorých finančné príspevky do rozpočtu v súhrne reprezentujú najmenej dve tretiny celkovej výšky príspevkov všetkých členských štátov odvodených z hodnôt hrubého národného produktu (náležite pre PPM príspevky pre bod i. ďalej)

i. prijímať ročný rozpočet pre PPM spolu s návrhom na doplnenie početného stavu personálu a odhadom výdavkov a príjmov pre nasledujúce tri roky, ktoré sú k nemu pripojené,

ii. prijímať finančné pravidlá, ako aj ostatné finančné ustanovenia,

iii. rozhodovať o spôsobe, ktorým EUMETSAT bude rozpustený podľa ustanovení článku 20.3 a 4,

iv. rozhodovať o vylúčení členského štátu podľa ustanovení článku 14 a o podmienkach takého vylúčenia,

v. rozhodovať o akomkoľvek presune ústredia EUMETSAT-u,

vi. prijímať služobný poriadok,

vii. rozhodovať o zásadách rozširovania satelitných údajov pre povinné programy,

c) hlasovaním zastupujúcim najmenej dve tretiny celkovej výšky príspevkov a jednej polovice prítomných a hlasujúcich členských štátov

i. prijímať ročný všeobecný rozpočet a ročné rozpočty pre povinné programy (okrem PPM) spolu s návrhom na doplnenie početného stavu personálu a odhadom výdavkov a príjmov pre nasledujúce tri roky, ktoré sú k nemu pripojené,

ii. schvaľovať prekročenie rozpočtu nákladov do 10 %, a tak zvyšovať pôvodnú finančnú kvótu alebo jej maximálnu výšku pre povinné programy (okrem PPM),

iii. schvaľovať ročné účtovné výkazníctvo za predchádzajúci rok spolu s účtovnou súvahou aktív a pasív EUMETSAT-u, po zohľadnení audítorskej správy, a potvrdzovať odpočet generálnemu riaditeľovi ohľadom vykonávania rozpočtu,

iv. rozhodovať o všetkých opatreniach týkajúcich sa povinných programov, ktoré majú finančný dosah na organizáciu,

d) dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členských štátov

i. vymenovať generálneho riaditeľa na konkrétne obdobie a ukončovať alebo pozastavovať jeho vymenovanie; v prípade pozastavenia výkonu funkcie rada vymenuje zastupujúceho generálneho riaditeľa,

ii. vymedzovať prevádzkové charakteristiky povinných satelitných programov, ako aj produktov a služieb,

iii. rozhodovať o tom, či plánovaný dobrovoľný program patrí medzi ciele EUMETSAT-u a či program je v súlade so všeobecným rámcom dohovoru a s pravidlami dohodnutými radou na jeho vykonávanie,

iv. schvaľovať uzatvorenie ľubovoľnej dohody s členskými štátmi, medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami alebo národnými organizáciami členských štátov,

v. prijímať odporúčania pre členské štáty ohľadom zmien a doplnení tohto dohovoru,

vi. prijímať svoj vlastný pracovný poriadok,

vii. vymenovať audítorov a rozhodovať o dĺžke ich vymenovania,

e) väčšinou prítomných a hlasujúcich členských štátov

i. schvaľovať vymenovanie a prepúšťanie starších zamestnancov,

ii. rozhodovať o zriaďovaní pomocných orgánov a pracovných skupín a vymedzovať ich pôsobnosť,

iii. rozhodovať o akýchkoľvek ostatných opatreniach, ktoré nie sú výslovne ustanovené v tomto dohovore.

3. Na dobrovoľné programy sa uplatňujú nasledujúce osobitné pravidlá:

a) programová deklarácia sa prijíma dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zainteresovaných členských štátov,

b) o všetkých opatreniach na vykonávanie dobrovoľného programu rozhoduje hlasovanie reprezentujúce najmenej dve tretiny príspevkov a jednu tretinu prítomných a hlasujúcich účastníckych štátov;

na účely hlasovania je podiel príspevku účastníckeho štátu na celkovom rozpočte obmedzený hodnotou 30 %, a to aj vtedy, ak skutočný podiel jeho finančného príspevku je vyšší,

c) akákoľvek zmena programovej deklarácie alebo akékoľvek rozhodnutie o pristúpení si vyžaduje jednohlasný súhlas všetkých účastníckych štátov.

4. Každý členský štát má v rade jeden hlas. Napriek tomu členský štát nemá v rade žiadny hlas, ak výška nedoplatkov príspevkov presahuje odhadovanú výšku jeho príspevku pre aktuálny finančný rok. V takých prípadoch sa napriek tomu môže dovoliť dotknutému členskému štátu voliť, ak dvojtretinová väčšina všetkých členských štátov oprávnených voliť usúdi, že neplatenie je spôsobené okolnosťami, na ktoré nemá dosah. Na účely určenia jednohlasnosti alebo väčšín ustanovených v tomto dohovore sa neberie do úvahy členský štát, ktorý nie je oprávnený voliť. Uvedené pravidlá sa uplatňujú mutatis mutandis na dobrovoľné programy.

Výraz „prítomný a hlasujúci členský štát“ označuje členské štáty, ktoré hlasujú za alebo proti. Členské štáty, ktoré sa zdržia hlasovania, sa považujú za nevoliace.

5. Prítomnosť predstaviteľov väčšiny všetkých členských štátov oprávnených voliť je nevyhnutná na vytvorenie kvóra. Toto pravidlo sa uplatňuje mutatis mutandis na dobrovoľné programy. Rozhodnutia rady ohľadom naliehavých záležitostí sa smú zabezpečovať prostredníctvom písomného postupu v období medzi zasadnutiami rady.

Článok 6

Generálny riaditeľ

1. Generálny riaditeľ je zodpovedný za vykonávanie rozhodnutí prijatých radou a za uskutočňovanie úloh pridelených EUMETSAT-u. Je zákonným zástupcom EUMETSAT-u a v rámci uvedenej kompetencie podpisuje dohody schválené radou, ako aj zmluvy.

2. Generálny riaditeľ koná podľa pokynov rady. Najmä

a) zabezpečuje náležité fungovanie EUMETSAT-u,

b) prijíma príspevky členských štátov,

c) prijíma záväzky a vynakladá výdavky odsúhlasené radou v medziach schválených úverov,

d) vykonáva rozhodnutia rady ohľadom financovania EUMETSAT-u,

e) vypracúva návrhy výziev na verejné súťaže a zmlúv,

f) pripravuje zasadnutia rady a poskytuje zasadnutiam vytvorených pomocných orgánov a pracovných skupín potrebnú technickú a administratívnu pomoc,

g) monitoruje a kontroluje vykonávanie zmlúv,

h) pripravuje a realizuje rozpočty EUMETSAT-u v súlade s Finančnými pravidlami a každoročne predkladá rade na schválenie účtovné výkazníctvo týkajúce sa realizácie rozpočtov a účtovnú súvahu pasív a aktív vypracované vždy v súlade s Finančnými pravidlami a správu o činnostiach EUMETSAT-u,

i) vedie potrebné účty,

j) vykonáva ostatné úlohy, ktoré mu zveruje rada.

3. Generálnemu riaditeľovi pomáha sekretariát.

Článok 7

Zamestnanci sekretariátu

1. Okrem prípadov ustanovených v druhom odseku tohto článku zamestnanci sekretariátu sa riadia Služobným poriadkom prijatým radou na základe ustanovení článku 5.2 b). Ak pracovné podmienky zamestnanca sekretariátu nie sú riadené uvedeným poriadkom, riadia sa zákonom platným v krajine, kde dotknutá osoba vykonáva svoje povinnosti.

2. Zamestnanci sa vyberajú na základe svojej kvalifikácie, pričom sa zohľadňuje medzinárodný charakter EUMETSAT-u. Žiadna pozícia nesmie byť vyhradená štátnym príslušníkom konkrétneho štátu.

3. Zamestnanci národných orgánov členských štátov smú byť zamestnávaní EUMETSAT-om a dávaní EUMETSAT-u k dispozícii na konkrétne obdobie.

4. Rada v súlade s článkom 5.2 e) schvaľuje vymenúvanie a prepúšťanie starších zamestnancov, ako je stanovené v Služobnom poriadku. Ostatní zamestnanci sú vymenovaní a smú byť prepustení generálnym riaditeľom konajúcim na základe právomoci delegovanej radou. Generálny riaditeľ má právomoc nad zamestnancami sekretariátu ako celkom.

5. Členské štáty rešpektujú medzinárodný charakter povinností generálneho riaditeľa a členov sekretariátu. Pri vykonávaní svojich povinností generálny riaditeľ a členovia sekretariátu nepožadujú a ani neprijímajú pokyny od ktorejkoľvek vlády alebo orgánu mimo EUMETSAT-u.

Článok 8

Vlastníctvo a distribúcia satelitných údajov

1. EUMETSAT má celosvetové výhradné vlastníctvo všetkých údajov vytvorených satelitmi a prístrojmi EUMETSAT-u.

2. EUMETSAT dáva k dispozícii súbory dát odsúhlasené radou národným meteorologickým službám členských štátov Svetovej meteorologickej organizácie.

3. O zásadách distribúcie satelitných údajov sa v prípade povinných programov rozhoduje v súlade s pravidlami stanovenými v článku 5.2 b) a v prípade dobrovoľných programov v súlade s pravidlami stanovenými v článku 5.3 b). EUMETSAT prostredníctvom sekretariátu a členské štáty sú zodpovední za implementáciu týchto zásad.

Článok 9

Ručenie

1. EUMETSAT neposkytuje žiadnu záruku ohľadom služieb a produktov, ktoré sa poskytujú alebo sa majú poskytovať podľa tohto dohovoru.

2. EUMETSAT, členské štáty a ich štátni úradníci alebo zamestnanci pri vykonávaní svojich funkcií a v rámci svojej právomoci, ako aj ktorýkoľvek predstaviteľ na zasadnutiach EUMETSAT-u neručí žiadnemu členskému štátu alebo EUMETSAT-u za stratu alebo poškodenia, ktoré sú výsledkom prerušenia, oneskorenia alebo neuspokojivého fungovania poskytovaných služieb.

3. Žiadny členský štát neručí za činy a povinnosti EUMETSAT-u spojené so zriadením kozmického segmentu EUMETSAT-u okrem prípadov, keď také ručenie vyplýva zo zmluvy, v ktorej uvedený členský štát a štát nárokujúci si odškodnenie sú zmluvnými stranami. V uvedenom prípade EUMETSAT odškodní dotknutý členský štát pri akomkoľvek takom ručení, pokiaľ sa tento členský štát výslovne nepodujal výhradne prevziať také ručenie. Rada stanoví postupy na vykonávanie tohto odseku.

Článok 10

Zásady financovania

1. Výdavky EUMETSAT-u sú pokryté finančnými príspevkami členských štátov a akýmkoľvek iným príjmom EUMETSAT-u.

2. Každý členský štát platí EUMETSAT-u ročný príspevok do všeobecného rozpočtu a do povinných programov (okrem PPM) na základe priemerného hrubého národného produktu (HNP) každého členského štátu za posledné tri roky, pre ktoré je k dispozícii štatistika.

Aktualizácia štatistiky sa vykonáva každé tri roky.

V prípade PPM každý členský štát platí EUMETSAT-u ročný príspevok na základe stupnice obsiahnutej v prílohe II.

3. Členské štáty sú povinné platiť svoje príspevky do povinných programov (okrem PPM) maximálne do výšky 110 %, ak sa prijme rozhodnutie v súlade s článkom 5.2 c) bodom ii.

4. V prípade dobrovoľných programov každý účastnícky štát platí EUMETSAT-u ročný príspevok na základe stupnice dohodnutej pre daný program.

5. V prípade, že dobrovoľný program nie je plne pokrytý príspevkami počas jedného roka odo dňa, keď nadobudol účinnosť v súlade s článkom 3.2, jestvujúci účastníci sú povinní akceptovať novú stupnicu príspevkov, pričom deficit sa prerozdeľuje proporcionálne, ak sa jednohlasne nedohodnú na odlišnom riešení.

6. Všetky príspevky sa platia v európskych menových jednotkách (ECU) ustanovených Európskymi spoločenstvami. Príspevky pre PPM sa smú tiež platiť v ľubovoľnej konvertibilnej mene.

7. Metódy platby príspevkov a metódy aktualizácie štatistiky v prípade HNP sú určené vo Finančných pravidlách.

8. Finančné pravidlá určujú postup v prípade neplatenia príspevkov niektorým členským štátom, ako aj dodatočné poplatky pre členský štát, ktorý má v príspevkoch nedoplatky.

9. Rada môže prijímať dobrovoľné príspevky, či už v hotovosti, alebo inak, za predpokladu, že sú poskytnuté na účely zlučiteľné s cieľmi, činnosťami a so zásadami riadenia EUMETSAT-u.

Článok 11

Rozpočty

1. Rozpočty sa stanovujú v ECU.

2. Finančný rok plynie od 1. januára do 31. decembra.

3. Rozpočty EUMETSAT-u sa vypracúvajú pre každý finančný rok pred začiatkom tohto roka na základe podmienok stanovených vo Finančných pravidlách. Príjmy a výdavky uvedené v rozpočte sú v rovnováhe.

4. Rada v súlade s článkom 5.2 b) a c) prijíma rozpočet pre PPM, všeobecný rozpočet a rozpočty pre povinné programy pre každý finančný rok, ako aj akékoľvek doplnkové a meniace rozpočty. Členské štáty zúčastňujúce sa na dobrovoľných programoch prijímajú rozpočty pre tieto programy v súlade s článkom 5.3 b).

5. Prijatie rozpočtov ustanovuje

a) povinnosť pre každý členský štát dávať k dispozícii EUMETSAT-u finančné príspevky stanovené v rozpočtoch,

b) právomoc generálneho riaditeľa prijímať záväzky a výdavky v medziach zodpovedajúcich povolených úverov.

6. Ak rozpočet nebol prijatý do začiatku finančného roka, smie generálny riaditeľ každý mesiac prijímať záväzky a uskutočňovať platby v každej kapitole zodpovedajúceho rozpočtu do výšky jednej dvanástiny finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte predchádzajúceho rozpočtového roka na tento účel za predpokladu, že vyčlenené peniaze, ktorými disponuje, neprevyšujú jednu dvanástinu tých, ktoré sú stanovené v návrhu rozpočtu.

7. Členské štáty platia každý mesiac, na predbežnom základe a v súlade so stupnicou príspevkov, čiastky potrebné na uplatňovanie odseku 6 tohto článku.

8. Podrobnosti finančných dojednaní a účtovných postupov sú obsiahnuté vo Finančných pravidlách prijatých radou v súlade s článkom 5.2 b).

Článok 12

Audit

1. Účtovné výkazníctvo všetkých príjmov a výdavkov uvedených v rozpočtoch a účtovná súvaha aktív a pasív EUMETSAT-u sa na základe podmienok stanovených vo Finančných pravidlách predkladajú na ročný audit. Audítori predkladajú rade každý rok správu o účtovnom výkazníctve.

2. Generálny riaditeľ poskytuje audítorom všetky informácie a pomoc potrebné na vykonávanie ich úlohy.

3. Ďalšie podrobnosti auditu určuje rada.

Článok 13

Výsady a imunity

EUMETSAT požíva výsady a imunity, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho úradných činností, v súlade s protokolom, ktorý sa vypracuje následne.

Článok 14

Neplnenie povinností

1. Členský štát, ktorý si neplní svoje povinnosti na základe tohto dohovoru, prestávať byť členom EUMETSAT-u, ak tak rada rozhodne v súlade s ustanoveniami článku 5.2 b), pričom dotknutý štát sa nezúčastňuje hlasovania o tejto otázke. Rozhodnutie nadobúda účinnosť v termíne, o ktorom rozhodne rada.

2. Ak je členský štát vylúčený z dohovoru, stupnice príspevkov pre všeobecný rozpočet a pre povinné programy sa upravia v súlade s článkom 10.2. Účastnícke štáty v súlade s pravidlami stanovenými v programovej deklarácii rozhodnú o akejkoľvek úprave stupníc príspevkov po vylúčení z dobrovoľných programov.

Článok 15

Spory

1. Akýkoľvek spor medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo medzi ktorýmkoľvek z nich a EUMETSAT-om ohľadom výkladu alebo uplatňovania tohto dohovoru alebo jeho príloh, ktorý nemôže byť vyjasnený radou alebo prostredníctvom rady, sa na požiadanie ľubovoľnej strany sporu predkladá Arbitrážnemu tribunálu, ak sa strany nedohodnú na inom spôsobe urovnania sporu.

2. Arbitrážny tribunál pozostáva z troch členov. Každá strana sporu vymenuje jedného arbitra v lehote dvoch mesiacov počítanej od dátumu prijatia žiadosti uvedenej v odseku 1. Prví dvaja arbitri v lehote dvoch mesiacov počítanej od vymenovania druhého arbitra vymenujú tretieho arbitra, ktorý je predsedom Arbitrážneho tribunálu a ktorý nesmie byť štátnym príslušníkom toho štátu, ktorý je stranou sporu. Ak jeden z dvoch arbitrov nebol vymenovaný v požadovanej lehote, na požiadanie jednej alebo druhej strany ho vymenuje prezident Medzinárodného súdneho dvora alebo, ak medzi stranami nejestvuje dohoda, že sa na neho obrátia, generálny tajomník Stáleho arbitrážneho súdu. Ten istý postup sa uplatňuje, ak predseda Arbitrážneho tribunálu nebol vymenovaný v požadovanej lehote.

3. Arbitrážny tribunál sám určuje svoje sídlo a stanovuje vlastný pracovný poriadok.

4. Každá strana znáša náklady týkajúce sa arbitra, za ktorého vymenovanie je zodpovedná, ako aj náklady na zastupovanie pred Arbitrážnym tribunálom. Výdavky týkajúce sa predsedu Arbitrážneho tribunálu znášajú strany sporu rovnakým dielom.

5. Rozhodnutie Arbitrážneho tribunálu vzniká hlasovaním väčšiny jeho členov, z ktorých žiadny sa nesmie zdržať hlasovania. Toto rozhodnutie je konečné a záväzné pre všetky strany sporu a nemožno sa proti nemu nijako odvolať. Strany bezodkladne akceptujú arbitrážne rozhodnutie. V prípade sporu ohľadom jeho významu alebo rozsahu Arbitrážny súd na požiadanie ľubovoľnej strany sporu podá jeho výklad.

Článok 16

Podpis, ratifikácia a pristúpenie

1. Tento dohovor je otvorený na podpis štátom, ktoré sa zúčastnili Konferencie splnomocnencov pre zriadenie Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov.

2. Spomenuté štáty sa stávajú stranami tohto dohovoru buď

– podpisom, ktorý nie je predmetom ratifikácie, akceptácie alebo schválenia, alebo

– uložením listiny o ratifikácii, akceptácii alebo schválení u depozitára, ak dohovor bol podpísaný s výhradou ratifikácie, akceptácie alebo schválenia.

3. Odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru ktorýkoľvek štát, ktorý sa nezúčastnil konferencie splnomocnencov uvedenej v odseku 1 tohto článku, smie k nemu pristúpiť podľa rozhodnutia rady prijatého v súlade s ustanoveniami článku 5.2 a). Štát, ktorý si želá pristúpiť k tomuto dohovoru, to oznámi generálnemu riaditeľovi a generálny riaditeľ informuje členské štáty o žiadosti najmenej tri mesiace predtým, než sa predloží rade na rozhodnutie. Rada určí podmienky na pristúpenie predmetného štátu v súlade s článkom 5.2 a).

4. Listiny o ratifikácii, akceptácii, schválení a pristúpení sa ukladajú u vlády Švajčiarskej konfederácie, ktorá sa označuje ako „depozitár“.

5. Pristúpenie k dohovoru o EUMETSAT-e znamená účasť minimálne na všeobecnom rozpočte a na všetkých povinných programoch. Účasť v dobrovoľných programoch je predmetom rozhodnutia účastníckych štátov v súlade s článkom 5.3 c). Ľubovoľný štát, ktorý sa stáva zmluvnou stranou dohovoru, vykoná zvláštnu platbu zohľadňujúcu investície už uskutočnené v rámci povinných a dobrovoľných programov, na ktorých sa štát bude zúčastňovať. Výška platby sa pre povinné programy určuje v súlade s článkom 5.2 a) bodom i. a pre dobrovoľné programy v súlade s článkom 5.3 c).

6. Ak štát pristupuje k dohovoru, stupnica príspevkov pre všeobecný rozpočet a pre povinné programy bude upravená radou. Po pristúpení k ľubovoľnému dobrovoľnému programu účastnícke štáty rozhodnú o akýchkoľvek úpravách stupníc príspevkov.

Článok 17

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor nadobúda platnosť 60 dní odo dňa, keď sa štáty, ktorých súhrnné príspevky podľa stupnice uvedenej v prílohe II dosiahli najmenej 85 % celkového množstva príspevkov, stali zmluvnými stranami dohovoru vykonaním článku 16.2.

2. Ak požiadavky pre nadobudnutie platnosti tohto dohovoru v súlade s odsekom 1 tohto článku neboli splnené dva roky po dni, keď bol dohovor otvorený na podpis, depozitár v najskoršom možnom čase zvolá vlády štátov, ktoré podpísali dohovor bez výhrady ratifikácie, akceptácie alebo schválenia jeho podpisu alebo ktoré uložili listiny o ratifikácii, akceptácii alebo schválení. Tieto vlády sa potom smú rozhodnúť, či napriek požiadavkám odseku 1 dohovor medzi nimi nadobudne platnosť. Pri prijímaní takého rozhodnutia sa tieto vlády dohodnú na dni nadobudnutia platnosti a revízii stupnice poplatkov uvedenej v prílohe II.

3. Po nadobudnutí platnosti dohovoru podľa odseku 1 alebo 2 tohto článku a v priebehu ukladania svojej listiny o ratifikácii, akceptácii alebo schválení štát, ktorý podpísal dohovor s výhradou ratifikácie, akceptácie alebo schválenia, sa smie zúčastňovať na zasadnutiach EUMETSAT-u bez hlasovacieho práva.

4. Pre akýkoľvek štát, ktorý po nadobudnutí platnosti dohovoru buď podľa odseku 1, alebo odseku 2 tohto článku podpíše dohovor bez výhrady ratifikácie, akceptácie alebo schválenia jeho podpisu alebo uloží listinu o ratifikácii, akceptácii alebo schválení, a pre akýkoľvek štát, ktorý k nemu pristúpil, dohovor nadobúda platnosť v deň podpisu spomenutým štátom alebo v deň uloženia jeho listiny o ratifikácii, akceptácii, schválení alebo prípadne pristúpení.

Článok 18

Zmeny a doplnenia

1. Ľubovoľný členský štát smie navrhnúť zmeny a doplnenia tohto dohovoru. Návrhy na zmeny a doplnenia sa posielajú generálnemu riaditeľovi, ktorý ich oznámi ostatným členským štátom najmenej tri mesiace pred ich preskúmaním radou. Rada preskúma spomenuté návrhy a smie rozhodnutím prijatým v súlade s článkom 5.2 d) bodom v. odporučiť členským štátom navrhnuté zmeny a doplnenia akceptovať.

2. Zmeny a doplnenia odporúčané radou nadobúdajú platnosť 30 dní po tom, čo depozitár dohovoru dostane písomné vyhlásenia o akceptácii od všetkých členských štátov.

3. Rada smie rozhodnutím prijatým v súlade s článkom 5.2 a) zmeniť a doplniť prílohy k tomuto dohovoru za podmienky, že akákoľvek takáto zmena a doplnenie nie sú v rozpore s dohovorom, pričom zároveň určí zodpovedajúci dátum nadobudnutia platnosti pre všetky členské štáty.

Článok 19

Vypovedanie

1. Po uplynutí šiestich rokov platnosti tohto dohovoru ho ľubovoľný členský štát môže vypovedať prostredníctvom oznámenia depozitárovi dohovoru, a tým opustiť všeobecný rozpočet, povinné a dobrovoľné programy. Vypovedanie nadobudne platnosť v prípade všeobecného rozpočtu na konci päťročného obdobia, pre ktoré bola stanovená maximálna finančná hodnota, a v prípade povinných a dobrovoľných programov v čase ukončenia daných programov.

2. Dotknutý štát si ponecháva práva, ktoré nadobudol ohľadom rozličných programov, ktorých sa zúčastňoval, do dňa nadobudnutia platnosti vypovedania.

3. Ak členský štát prestáva byť zmluvnou stranou dohovoru, stupnica príspevkov pre všeobecný rozpočet sa upraví v súlade s článkom 10.2 pre päťročné obdobie nasledujúce po období, keď dotknutý štát vypovedal dohovor.

Článok 20

Rozpustenie

1. EUMETSAT smie rada kedykoľvek rozpustiť rozhodnutím v súlade s článkom 5.2 a).

2. Ak rada nerozhodne inak, EUMETSAT sa rozpúšťa, ak v dôsledku vypovedania tohto dohovoru jedným členským štátom alebo viacerými členskými štátmi na základe ustanovenia článku 19.1 alebo v dôsledku vylúčenia podľa článku 14.1 sa výška príspevku každého ostatného členského štátu do všeobecného rozpočtu a do povinných programov zvýši viac ako o jednu pätinu.

Rozhodnutie o rozpustení prijíma rada v súlade s článkom 5.2 a), pričom členský štát, ktorý vypovedal dohovor alebo bol vylúčený, sa nezúčastňuje hlasovania ohľadom tejto otázky.

3. V prípadoch uvedených v odseku 1 a 2 rada vymenuje likvidačný orgán.

4. Aktíva sa rozdelia medzi štáty, ktoré sú členmi EUMETSAT-u v čase jeho rozpustenia, proporcionálne podľa príspevkov, ktoré skutočne zaplatili od doby, keď sa stali zmluvnými stranami tohto dohovoru. V prípade deficitu tento uhradia tie isté členské štáty proporcionálne podľa príspevkov, ako sú odhadnuté pre aktuálny finančný rok.

Článok 21

Oznamovanie

Depozitár oznamuje signatárovi a pristupujúcim štátom

a) všetky podpisy pod dohovorom,

b) uloženie každej listiny o ratifikácii, akceptácii, schválení alebo pristúpení,

c) nadobudnutie platnosti dohovoru buď podľa odseku 1, alebo odseku 2 článku 17,

d) prijatie a nadobudnutie platnosti ľubovoľnej zmeny a doplnenia dohovoru alebo jeho príloh,

e) každé vypovedanie dohovoru alebo stratu členstva v EUMETSAT-e,

f) rozpustenie EUMETSAT-u.

Článok 22

Registrácia

Pri nadobudnutí platnosti tohto dohovoru a akýchkoľvek jeho zmien a doplnení ich depozitár zaregistruje u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.

Poznámka k prílohám k pôvodnému dohovoru

Prílohy k dohovoru boli zrušené podľa ustanovenia článku 23.2 meniaceho a dopĺňajúceho protokol k dohovoru (Rezolúcia EUM/C/Res. XXXVI, 15. zasadanie Rady, 4. – 5. jún 1991).

Autorizovaná kópia Za EUMETSAT:

Okrúhla pečiatka s textom: EUMETSAT

nečitateľný podpis

Darmstadt 20. august 2003 Silvia G. Castaer

vedúca právneho oddelenia

Anglické znenie textu