Oznámenie č. 90/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-90
Čiastka 36/2006
Platnosť od 17.02.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. januára 2005.

Pôvodný predpis 17.02.2006

90

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 9. augusta 2002 a z 18. novembra 2004 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 7. januára 2005.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.