Rozhodnutie č. 629/2006 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení neskorších rozhodnutí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-629
Čiastka 242/2006
Platnosť od 12.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007
Aktuálne znenie 01.01.2007

629

ROZHODNUTIE

Poštového regulačného úradu

z 24. novembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení neskorších rozhodnutí

Poštový regulačný úrad podľa § 18 ods. 4 a § 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Článok I

Rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 521/2004 Z. z., rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 686/2004 Z. z. a rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 556/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Príloha k doterajšiemu rozhodnutiu sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok II

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

v z. Pavel Ďugel v. r.

Príloha

k rozhodnutiu č. 629/2006 Z. z.

MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN VNÚTROŠTÁTNEHO POŠTOVÉHO PLATOBNÉHO STYKU

Položka Názov služby Maximálna
cena v Sk
PP. Poštový platobný styk
PP.4 Poštový peňažný poukaz E [články 21 a 83 Poštových podmienok
(ďalej len „PP")]*
PP.4.1 Poštový peňažný poukaz E podaný na elektronickom médiu
PP.4.1.2 do sumy 1 000 Sk 23,00
PP.4.1.3 5 000 Sk 27,00
PP.4.1.4 10 000 Sk 33,00
PP.4.1.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 12,00
PP.4.2 Poštový peňažný poukaz E podaný na zozname
PP.4.2.2 do sumy 1 000 Sk 26,00
PP.4.2.3 5 000 Sk 30,00
PP.4.2.4 10 000 Sk 34,00
PP.4.2.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 12,00
PP.5 Poštový peňažný poukaz U (články 21 a 84 PP)*
PP.5.1 Poštový peňažný poukaz U
PP.5.1.2 do sumy 1 000 Sk 8,00
PP.5.1.3 5 000 Sk 13,00
PP.5.1.4 10 000 Sk 19,00
PP.5.1.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 12,00
PP.6 Súpis spracovaných platieb určených na pripísanie na bankový
účet a spracovanie poštového peňažného poukazu U 1. triedy
(články 21 a 84 PP)
PP.6.1 Položky spracovaných platieb poštového peňažného poukazu U
určených na pripísanie na bankový účet
PP.6.1.1 Čiastočné - vybrané údaje v elektronickej forme 4,20
PP.6.1.2 Čiastočné - vybrané údaje v papierovej forme1) 0,30
PP.6.1.3 Kompletné údaje v elektronickej forme 4,50
PP.6.1.4 Kompletné údaje v papierovej forme2) 0,30
PP.6.2 Spracovanie poštového peňažného poukazu U 1. triedy
PP.6.2.1 Príplatok za sprostredkovanie pripísania platby na bankový účet
v termíne D + 13)
4,00
PP.7 Poštový peňažný poukaz H (článok 21 PP)*
PP.7.1 Poštový peňažný poukaz H - 1. trieda
PP.7.1.1 do sumy 1 000 Sk
PP.7.1.2 5 000 Sk 63,00
PP.7.1.3 10 000 Sk 73,00
PP.7.1.4 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 85,00
PP.7.2 Poštový peňažný poukaz H - 2. trieda 24,00
PP.7.2.2 do sumy 1 000 Sk
PP.7.2.3 5 000 Sk 18,00
PP.7.2.4 10 000 Sk 28,00
PP.7.2.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 40,00
24,00
PP.S. Služby k poštovému platobnému styku
PP.S.2 Výplatné podmienky poštového peňažného poukazu H 2,00
„Do vlastných rúk" (článok 21 PP)
PP.S.3 Výplatné podmienky poštového peňažného poukazu E 2,00
„Do vlastných rúk" alebo „Vyplaťte dňa" (článok 83 PP)
PP.S.4 Príplatok za zaručenú lehotu dodania poštového peňažného 1,00
poukazu E (článok 83 PP)
PP.S.5 Doručenka k poštovému peňažnému poukazu H (článok 26 PP) 9,00

Poznámky:

* Poštový peňažný poukaz E je určený na dodanie poukázaných peňazí adresátovi v hotovosti. Poukazované sumy sa platia bezhotovostne.

Poštový peňažný poukaz H je určený na výplatu peňažnej sumy v hotovosti. Poukazované sumy sa platia v hotovosti.

Poštový peňažný poukaz U je určený na pripísanie peňažnej sumy na účet v banke. Poukazované sumy sa platia v hotovosti.

1) Len spolu so službou PP.6.1.1.

2) Len spolu so službou PP.6.1.3.

3) K službe PP.6.1 alebo k sprostredkovaniu pripísania platby na bankový účet s poskytnutím zoznamu.