Oznámenie č. 459/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prekračovaní štátnej hranice na účel turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-459

(v znení č. 546/2007 Z. z.)

Čiastka 170/2006
Platnosť od 14.07.2006
Účinnosť od 01.10.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 8. júla 2006 v súlade s článkom 10 ods. 1.

Aktuálne znenie 01.10.2007

459

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. mája 2006 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prekračovaní štátnej hranice na účel turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu.

Dohoda nadobudla platnosť 8. júla 2006 v súlade s článkom 10 ods. 1.

K oznámeniu č. 459/2006 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prekračovaní štátnej hranice na účel turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

v záujme prehĺbenia vzájomných priateľských vzťahov,

so zámerom napomôcť vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi podpísanej 23. apríla 2001 v Budapešti,

usilujúc sa o ďalšie prehĺbenie spolupráce v oblasti cestovného ruchu a turistiky,

v snahe v čo najširšom rozsahu sprístupniť kultúrne a prírodné hodnoty, výletné miesta, turistické pozoruhodnosti presahujúce štátnu hranicu alebo nachádzajúce sa v jej blízkosti, ako aj umožniť návštevu kultúrnych a športových podujatí,

v záujme uľahčiť prekračovanie štátnej hranice v prihraničných oblastiach,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou (ďalej len „štátna hranica“) je povolené prekračovať na turistických chodníkoch, ktoré ju križujú, len na účel turistiky a na miestach, spôsobom a v čase uvedených v prílohe č. 1 k tejto dohode (ďalej len „turistické chodníky“).

(2) Po vytvorení vhodných podmienok zmluvné strany povolia na miestach uvedených v prílohe č. 2 k tejto dohode prekračovanie štátnej hranice v súlade s touto dohodou; o vytvorení podmienok sa zmluvné strany budú vzájomne informovať diplomatickou cestou.

Článok 2

Osobami oprávnenými prekračovať štátnu hranicu podľa článku 1 na základe platných cestovných dokladov sú:

a) občania členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska,

b) rodinní príslušníci občanov členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska, ktorí sú občanmi tretích štátov s povoleným pobytom na území uvedených štátov,

c) občania Andorry, Monaka, San Marína a Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu).

Článok 3

Orgány ochrany štátnych hraníc môžu kontrolovať osoby prekračujúce štátnu hranicu na turistických chodníkoch.

Článok 4

Príslušné orgány štátov zmluvných strán sú povinné vyznačiť

a) turistické chodníky,

b) miesta určené na prekračovanie štátnej hranice na turistických chodníkoch informačnými tabuľami obsahujúcimi údaje o podmienkach prekračovania štátnej hranice podľa prílohy č. 3 k tejto dohode v slovenskom jazyku, maďarskom jazyku a anglickom jazyku.

Článok 5

(1) Každá zmluvná strana môže obmedziť alebo pozastaviť prekračovanie štátnej hranice na turistických chodníkoch z hygienicko-epidemiologických, ekologických, protipovodňových, veterinárnych alebo fyto-sanitárnych dôvodov, z dôvodu ohrozenia bezpečnosti alebo verejného poriadku, ako aj z dôvodu hrozby katastrofy.

(2) Obmedzenie alebo pozastavenie prekračovania štátnej hranice a zrušenie týchto opatrení si zmluvné strany oznamujú písomne diplomatickou cestou.

Článok 6

Príslušné orgány zmluvných strán sú splnomocnené priamo koordinovať činnosť pri vykonávaní článku 3, článkov 4 a 5 tejto dohody.

Článok 7

Spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody budú riešiť orgány zmluvných strán príslušné na jej vykonávanie rokovaním. V prípade neúspechu sa budú riešiť diplomatickou cestou.

Článok 8

Zmluvné strany si bezodkladne po nadobudnutí platnosti tejto dohody diplomatickou cestou navzájom oznámia orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody.

Článok 9

Touto dohodou nie sú dotknuté práva a záväzky štátov zmluvných strán vyplývajúce z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú viazané.

Článok 10

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym (30) dňom odo dňa doručenia neskoršej diplomatickej nóty o splnení potrebných vnútroštátnych právnych podmienok.

(2) Platnosť dohody sa skončí dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutí Rady Európskej únie o plnom uplatňovaní Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných štátnych hraniciach uzavretého 19. júna 1990 v Schengene a právnych aktov založených na týchto ustanoveniach alebo inak s nimi súvisiacich štátmi oboch zmluvných strán tejto dohody.

(3) Túto dohodu možno meniť písomne na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

(4) Ktorákoľvek zmluvná strana môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou; platnosť dohody sa skončí tridsiatym (30) dňom odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Článok 11

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín podpísanej 23. apríla 2001 v Budapešti.

Dané v Budapešti 10. mája 2006 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Martin Pado v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Mónika Lamperth v. r.

Príloha č. 1

ZOZNAM

miest určených na prekračovanie štátnej hranice na účely turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu

Dohoda medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o zmene prílohy č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prekračovaní štátnej hranice na účel turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu nadobudla platnosť 1. októbra 2007 (oznámenie č. 546/2007 Z. z.). Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

P. č. Miesto Hraničný znak Spôsob
prekročenia
Priechod
otvorený
1. Čunovo - Rajkavýlučne na účely prehliadky
Sochárskej galérie v prírode
nachádzajúcej sa na území
Slovenskej republiky
a Maďarskej republiky
trojštátny hraničný
znak Triplex
peši, bicyklom denne
7.00- 19.00
2. Čunovo - Rajka I.5 peši, bicyklom denne
7.00- 19.00
3. Čunovo - Rajka II. - II.l S plavidlom (čln) l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
4. Bodíky - Dunaremete II.8 S - II.6 MO plavidlom
(čln)
l.V. - 31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
5. Sap - Ásványráró medzi
II.10 S - II.9 MO
plavidlom
(čln)
l.V. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
6. Kližská Nemá - Gönyú medzi
II.12 S - II.14 MO
plavidlom
(čln, malá loď,
kompa)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
7 Zlatná na Ostrove - Ács II. 13 S - II.17 MO plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
8. Iža - Almásfüzitö II. 16/2 S - II.22 MO plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
9. Patince - Dunaalmás II. 16/3 S - II.24 MO plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
10. Moča - Süttö II. 19 S - II.27 MO plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlamiplavby
11. Kravany nad Dunajom -
Lábatlan
II.19/2 S - II.28 MO plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
12. Kravany nad Dunajom
(Čenkov) - Nyergesújfalu
II. 19/3 S - II.29 MO plavidlom
(čln)
1.IV. - 31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
13. Štúrovo /Kamenica nad
Hronom -Esztergom
(sútok Hronu a Dunaja)
II.23 S - II.35 MO plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
14. Chľaba - Szob
(sútok Ipľa a Dunaja)
II.24 S - III. MO plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
15. Chľaba - Ipolydamásd III.3 S - III.4 MO plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
16. Pastovce - Vámosmikola III. 14/17 S - III. 14/16 MO plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
17. Ipeľský Sokolec - Tésa III.23 S - IV.x plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
18. Vyškovce nad Ipľom - Tésa IV.4-IV.5 peši, bicyklom denne
7.00- 19.00
19. Tešmák - Hont V.1S-V. plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
20. Ipeľské Predmostie -
Drégelypalánk
V.4/21 S - V.4/20 MO plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
21. Vrbovka - Órhalom V. 17 S - V.18 MO plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
22. Peťov - Pösténypuszta V.23 S - V.24 MO plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
23. Rároš - Ráróspuszta V.35 S - V.36 MO plavidlom
(čln)
l.IV. -31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
24. Lipovany - Karancsberény VII.2/8a - VII.2/11c peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
25. Šiatorská Bukovinka -
Somosköújfalu
VIII. (Karanč / Karancs) peši denne
7.00- 19.00
26. Šiatorská Bukovinka -
Somoskö
VIII.13/10 peši denne
7.00- 19.00
27. Tachty - Cered IX.5/9x peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
28. Petrovce - Domaháza IX.18-IX.19 peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
29. Janice - Susa medzi IX.48 - IX.49 peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
30. Neporadza - Gömörszölös XI.6 peši denne
7.00- 19.00
31. Starňa - Aggtelek XII. 1 - XII.3 peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
32. Hrušov - Szögliget XII.33 peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
33. Janík - Perecse XIV. peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
34. Buzica - Büttös XIV. 11 - XIV. 12 peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
35. Perín - Hidasnémeti XV. 2 - XV. 3 peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
36. Trstené pri Hornáde - Kéked XVII.3 peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
37. Skároš - Hollóháza XVII. 10 peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
38. Slanec - Fúzér XVII. 22(Veľký Milič/Nagy -
Milic)
peši denne
7.00- 19.00
39. Brezina - Pusztafalu XVII. 30x peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
40. Michaľany - Felsöregmec XVII.48/2 peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
41. Klin nad Bodrogom -
Felsöberecki(vstup Bodrogu)
medzi XIX. 14/6x MO
- XIX. 18
plavidlom
(čln)
1.IV.-31.X.v súlade
s pravidlami
plavby
42. Klin nad Bodrogom -
Felsóberecki
XIX. 19 peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
43. Pribeník - Lácacséke XIX. 80 peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
44. Dobrá - Dámoc XIX. 83 - XIX.85 peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00
45. Veľké Trakany -
Zemplénagárd
XIX. 96x peši,
bicyklom
denne
7.00- 19.00

Príloha č. 2

ZOZNAM

miest, ktoré zmluvné strany posúdia z hľadiska možnosti prekračovania štátnej hranice na účely turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu

P. č. Miesto Hraničný
znak
Spôsob
prekročenia
Priechod
otvorený
1. Žitava - Neszmély(po zriadení nového
prístavu)
II.17 S - II.25 MO plavidlom
(čln)
l.IV. - 31.X.
v súlade s pravidlami
plavby
2 Radvaň nad Dunajom -
Neszmély(po zriadení nového
prístavu)
II.18 S - II.25 MO plavidlom
(čln)
l.IV. - 31.X.
v súlade s pravidlami
plavby
3. Chľaba - Ipolydamásd
(po postavení mosta)
III.3 S - III.4 MO peši, bicyklom denne
7.00 - 19.00
4. Pastovce - Vámosmikola
(po postavení mosta)
III. 14/17 S - III. 14/16
MO
peši, bicyklom denne
7.00 - 19.00
5. Ipeľské Predmostie -
Drégelypalánk(po postavení mosta)
V.4/21 S - V.4/20MO peši, bicyklom denne
7.00 - 19.00
6. Vrbovka - Örhalom
(po postavení mosta)
V.17 S - V.18 MO peši, bicyklom denne
7.00 - 19.00
7. Peťov - Pösténypuszta
(po postavení mosta)
V.23 S - V.24 MO peši, bicyklom denne
7.00 - 19.00
8. Rároš - Ráróspuszta
(po postavení nového mosta)
V.35 S - V.36 MO peši, bicyklom denne
7.00 - 19.00
9. Trstené pri Hornáde - Kéked
(vstup Hornádu)
XVI. 3 S - XVII. plavidlom
(čln)
l.IV. - 31.X.v súlade
s pravidlami
plavby

Príloha č. 3

Informačná tabuľa obsahuje:

1. štátny znak Slovenskej republiky, štátny znak Maďarskej republiky a symbol Európskej únie,

2. názov miesta určeného na prekračovanie štátnej hranice,

3. prevádzkový čas,

4. povolený spôsob prekročenia hranice,

5. vymedzenie okruhu osôb oprávnených prekračovať štátnu hranicu,

6. podmienky prekračovania štátnej hranice v súlade s článkami 2, 3 a 4 tejto dohody.