Oznámenie č. 457/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení k Dohode medzi Švajčiarskou konfederáciou a Rakúskou republikou o zriadení a činnosti Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-457
Čiastka 169/2006
Platnosť od 14.07.2006
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 10. februára 2006.

Pôvodný predpis 14.07.2006

457

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júna 1993 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi Švajčiarskou konfederáciou a Rakúskou republikou o zriadení a činnosti Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prístupom k dohode v znení zmien z roku 1996 a z roku 2003 svojím uznesením č. 2017 zo 14. decembra 2005. Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe podpísal 17. januára 2006. Listina o prístupe bola uložená na Ministerstve zahraničných vecí Rakúskej republiky, depozitára dohody, 10. februára 2006.

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 10. februára 2006.

K oznámeniu č. 457/2006 Z. z.

DOHODA

MEDZI ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU A RAKÚSKOU REPUBLIKOU O ZRIADENÍ A ČINNOSTI MEDZINÁRODNÉHO CENTRA PRE ROZVOJ MIGRAČNEJ POLITIKY (ICMPD)

Viedeň 1. júna 1993

zmenená Dohodou medzi Švajčiarskou konfederáciou, Rakúskou republikou a Maďarskou republikou o zmene a predĺžení platnosti podpísanej Dohody o zriadení a činnosti ICMPD z 27. marca 1996 a Dohodou medzi Švajčiarskou konfederáciou, Rakúskou republikou a Maďarskou republikou o zmene Dohody o zriadení a činnosti ICMPD z 26. apríla 1996, ako aj Dohodou medzi Švajčiarskou konfederáciou, Rakúskou republikou, Maďarskou republikou, Slovinskou republikou, Českou republikou, Švédskym kráľovstvom, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou a Poľskou republikou o tretej modifikácii Dohody o zriadení a činnosti ICMPD z 25. júna 2003

Článok 1

Ciele dohody1)

V posledných rokoch vzrastá tok nelegálnej migrácie osôb v smere od juhu na sever, ktorý je navyše umocňovaný novovznikajúcimi migračnými pohybmi, ku ktorým dochádza v smere od východu na západ. Opatrenia týkajúce sa vstupných kontrol, vykonávané jednotlivými štátmi sú síce nevyhnutné, nepostačujú však na to, aby udržali rozsah a zloženie migračných prílevov na takom stupni, ktorý by zodpovedal predstavám zmluvných strán. Preto je potrebné prioritne riešiť otázku vypracovania a realizácie dlhodobých stratégií, ktoré by fenomén migrácie zvládli. Cieľom týchto stratégií je umožniť včasné rozpoznávanie, boj so skutočnými príčinami migrácie, harmonizácia opatrení týkajúcich sa vstupnej kontroly a koordinácia postupu v cudzineckej, azylovej a utečeneckej politike.

Cieľom dohody je prehlbovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti migračných politík a výskum v týchto oblastiach.

Článok 2

Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky

(1) Zmluvné strany zriaďujú Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD) so sídlom vo Viedni ako medzinárodnú organizáciu. ICMPD bude vykonávať analýzu prebiehajúcich a potenciálnych migračných tokov smerujúcich do európskych prijímajúcich krajín, sledovať a študovať situáciu v hlavných krajinách pôvodu migrantov a vypracúvať opatrenia smerujúce k lepšiemu rozpoznávaniu a kontrole migračných pohybov.

(2) Uvedená medzinárodná organizácia je právnickou osobou.

(3) Právna subjektivita, výsady a imunity ICMPD v Rakúskej republike budú upravené Rakúskou republikou.

Článok 3

Riadiaca skupina

Riadiacu skupinu tvoria zástupcovia zmluvných strán. Každá zmluvná strana je v riadiacej skupine zastúpená jedným členom.

Predsedníctvo v riadiacej skupine je založené na systéme pravidelného striedania sa zmluvných strán.

Riadiaca skupina sa schádza podľa potreby, najmenej však trikrát do roka.

Článok 4

Povinnosti riadiacej skupiny

Riadiaca skupina

- vykonáva všeobecný dohľad nad ICMPD,

- vymenúva riaditeľa ICMPD,

- schvaľuje výročnú správu riaditeľa ICMPD,

- schvaľuje a finančne zabezpečuje riadny ročný rozpočet ICMPD,

- schvaľuje ročné vyúčtovanie ICMPD,

- schvaľuje pracovný program ICMPD,

- schvaľuje konferenčný program ICMPD,

- schvaľuje zmluvy ICMPD,

- schvaľuje projekty, ktoré ICMPD samo navrhuje, ako aj tie, ktoré mu budú predložené,

- poskytuje ICMPD podporu pri jeho politických kontaktoch,

- berie na vedomie správy o činnosti ICMPD,

- radí riaditeľovi ICMPD v zásadných otázkach,

- vymenúva členov do poradného orgánu,

- radí sa a rozhoduje o prijatí ďalších zmluvných strán.

Článok 5

Riaditeľ ICMPD

Riaditeľ ICMPD úzko spolupracuje s medzinárodnými a národnými organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti migračnej politiky. Môže prevziať riešenia úloh na základe žiadosti medzinárodných organizácií, konferencií, mechanizmov či procesov, ako napríklad Viedenského, Berlínskeho a Budapeštianskeho procesu a ďalších fór zaoberajúcich sa otázkami migrácie. Sleduje národné migračné politiky a prax v jednotlivých priemyselných krajinách a v ďalších dotknutých krajinách, ako aj poznatky výskumu v tejto oblasti a vedie o tom dokumentačnú bázu. Analyzuje postupy a trendy a vypracúva stratégie riešenia daných problémov.

Významný základ jeho práce tvorí Strategická platforma prijatá v rámci neformálnych konzultácií. V tomto ohľade venuje zvláštnu pozornosť problematike kapacitných možností zmluvných strán pre prijímanie migrantov z hľadiska demografického, ekonomického, sociálneho, politického, kultúrneho i ekologického. Riaditeľ ICMPD tiež monitoruje a rozvíja už existujúcu činnosť zameranú na riešenie príčin migrácie a následne na zlepšenie kontroly migračných pohybov. Koncipuje návrhy na harmonizáciu migračnej politiky a praxe v medzinárodnom meradle.

Riaditeľ ICMPD je priamo zodpovedný riadiacej skupine. Prijíma pracovníkov, na ktorých boli uvoľnené finančné prostriedky, a je ich nadriadeným. Povinnosti riaditeľa ICMPD sú podrobne upravené v samostatnom dokumente.

Článok 6

Využívanie služieb ICMPD

Zmluvné strany majú právo využívať bez obmedzenia akékoľvek výsledky činnosti ICMPD na svoje vlastné účely pri formulovaní svojej migračnej politiky, ako aj pri svojom pôsobení v oblasti medzinárodnej migračnej politiky.

Rovnako, ak to uznajú za vhodné, môžu dávať tieto výsledky k dispozícii inštitúciám, ktoré o ne prejavia záujem.

Ak postačujú pracovné kapacity, sú služby ICMPD k plnej dispozícii zmluvným stranám.

Článok 7

Financovanie ICMPD

Finančnú zodpovednosť za prevádzkové náklady ICMPD berú na seba v plnej miere zmluvné strany.

Riadiaca skupina dostane každoročne od riaditeľa ICMPD návrh rozpočtu na nasledujúci rok, ktorý zahŕňa výdavky na personál, služobné cesty, kancelárske priestory, administratívu, reprezentáciu a ďalšie výdavky. Riadiaca skupina rozpočet schváli a rozhodne o rozdelení nákladov pre jednotlivé zmluvné strany. Uprednostňuje sa rozdelenie nákladov medzi strany rovnakým dielom.

ICMPD môže prijímať granty na projekty, dobrovoľné príspevky, finančné dary a iné dary.

Zmeny v rozpočtovom pláne vrátane prípadného zvýšenia príspevkov zmluvných strán musí schváliť riadiaca skupina.

Článok 8

Účasť ďalších strán a medzinárodných organizácií

Riadiaca skupina môže vyzvať štáty alebo medzinárodné organizácie, aby sa stali zmluvnými stranami tejto dohody.

Podmienkou prístupu ďalších strán k tejto dohode je vzájomná dôvera a spoločné záujmy.

Článok 9

Poradný orgán

Riaditeľovi ICMPD pomáha poradný orgán, ktorý môžu tvoriť osobnosti z oblasti politiky a vedy z rôznych krajín a medzinárodných organizácií. Poradný orgán nemôže dávať riaditeľovi ICMPD príkazy, ale môže navrhovať projekty a pomáhať zabezpečovať ich financovanie.

Článok 10

Sídlo a administratívne zabezpečenie ICMPD

Rakúska republika sa zaväzuje, že v najvyššej možnej miere uľahčí činnosť a aktivity ICMPD a jeho personálu pri vykonávaní tejto dohody.

Článok 11

Skončenie platnosti dohody

Každá zmluvná strana môže ukončiť svoje členstvo s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobudne platnosť so spätnou účinnosťou 1. mája 1993.

Viedeň 1. júna 1993

Príloha

Signatári dohody o zmene z roku 2003 rozšírili jej preambulu o nasledujúce vysvetlenie mandátu ICMPD:

„Oceňujúc opatrenia a kroky prijaté ICMPD k

- prispievaniu k rozvoju inovatívnych, komplexných a medzinárodne zosúladených riešení úloh v oblasti migrácie v rámci medzinárodne uznávaných právnych predpisov;

- identifikácii a ďalšiemu rozvoju najlepších postupov a štandardov na účel zlepšenia efektívnosti a účinnosti migračného manažmentu štátov;

- zlepšeniu a uľahčeniu regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti migračnej politiky a migračného manažmentu vrátane kontaktov a dialógu medzi krajinami pôvodu, tranzitu a cieľovými krajinami;

- podpore a rozvoju stratégie v boji proti nelegálnej migrácii, pašovaniu a obchodovaniu s ľuďmi a ich redukovaniu;

- uľahčeniu zriadenia udržateľných a komplexných systémov pre riadenú migráciu a

- uľahčeniu výmeny informácií o údajoch týkajúcich sa migrácie vrátane informácií o krajinách pôvodu;“.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Dohoda o zmene z roku 2003 zahŕňa vo svojej preambule text týkajúci sa výkladu článku 1, ktorý je súčasťou prílohy.