Oznámenie č. 216/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o organizácii a riadení hasičských jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky a o vykonávaní požiarneho dozoru vo vojenských objektoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-216
Čiastka 76/2006
Platnosť od 20.04.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

Pôvodný predpis 20.04.2006

216

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 5 a § 66 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

výnos z 12. apríla 2006 č. SEOPMVL-42-4/2006-OdL o organizácii a riadení hasičských jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky a o vykonávaní požiarneho dozoru vo vojenských objektoch.

Výnos ustanovuje podrobnosti o organizácii a riadení hasičských jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky a o vykonávaní požiarneho dozoru vo vojenských objektoch.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

Výnos bude uverejnený v čiastke 10/2006 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.