Nariadenie vlády č. 209/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-209
Čiastka 74/2006
Platnosť od 14.04.2006
Účinnosť od 15.04.2006
Aktuálne znenie 15.04.2006

209

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. apríla 2006,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení zákona č. 127/2005 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť sa mení takto:

1. V § 1 sa slová „2005/427/CFSP“ nahrádzajú slovami „2006/231/SZBP“.

2. V názve prílohy sa slová „2005/427/CFSP“ nahrádzajú slovami „2006/231/SZBP“.

3. V prílohe v časti Právnické osoby sa vypúšťa bod 16.

Doterajšie body 17 až 21 sa označujú ako body 16 až 20.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.


v z. Pál Csáky v. r.