Vyhláška č. 133/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-133

(v znení č. 30/2009 Z. z.)

Čiastka 54/2006
Platnosť od 14.03.2006 do31.05.2010
Účinnosť od 15.02.2009 do31.05.2010
Zrušený 137/2010 Z. z.
Znenie 15.02.2009

133

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 1. marca 2006

o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. n) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch používaných na povrchovú úpravu vozidiel v autoopravárenstve (ďalej len „regulovaný výrobok“); zoznam regulovaných výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na výrobky, ktoré sú určené výlučne na použitie v zariadeniach alebo pri činnostiach, ktoré sú regulované podľa osobitného predpisu.1)

§ 2

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) látkou akýkoľvek chemický prvok alebo jeho zlúčeniny, ktoré sa vyskytujú v prirodzenom stave alebo ktoré sa priemyselne vyrábajú v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve,

b) prípravkom zmes alebo roztok, ktorý je zložený z dvoch alebo viacerých látok,

c) organickou zlúčeninou akákoľvek zlúčenina, ktorá obsahuje v molekule najmenej jeden atóm uhlíka a jeden atóm alebo viac atómov vodíka, halogénov, kyslíka, síry, fosforu, kremíka alebo dusíka, okrem oxidov uhlíka a anorganických uhličitanov a hydrogénuhličitanov,

d) prchavou organickou zlúčeninou akákoľvek organická zlúčenina, ktorá má počiatočnú teplotu varu najviac 250 °C pri štandardnom tlaku 101,3 kPa,

e) obsahom prchavej organickej zlúčeniny množstvo prchavej organickej zlúčeniny v regulovanom výrobku, ktorý je pripravený na použitie, vyjadrené v g . l-1; do obsahu prchavej organickej zlúčeniny v náterovej látke sa nezapočítava množstvo prchavej organickej zlúčeniny, ktoré pri sušení chemicky reaguje a tým sa stáva súčasťou nanesenej vrstvy,

f) organickým rozpúšťadlom akákoľvek prchavá organická zlúčenina, ktorá sa samostatne alebo v kombinácii s ostatnými činidlami používa na rozpúšťanie alebo riedenie surovín, regulovaných výrobkov alebo odpadových materiálov, na úpravu viskozity, na úpravu povrchového napätia, ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie kontaminantov, ako disperzné médium, ako zmäkčovadlo alebo ako konzervačný prostriedok,

g) náterovou látkou akýkoľvek regulovaný výrobok, ktorý sa používa na vytvorenie filmu s dekoratívnym efektom, ochranným efektom alebo s iným funkčným efektom na povrchu, obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo prípravky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá potrebné na jeho použitie,

h) filmom súvislá vrstva, ktorá vzniká nanesením jednej vrstvy alebo viacerých vrstiev na povrch podkladu,

i) vodou riediteľnou náterovou látkou (WB) náterová látka, ktorej viskozita sa upravuje vodou,

j) rozpúšťadlom riediteľnou náterovou látkou (SB) náterová látka, ktorej viskozita sa upravuje organickým rozpúšťadlom,

k) uvedením na domáci trh poskytnutie regulovaných výrobkov tretím osobám v Slovenskej republike za úhradu alebo bez úhrady; za uvedenie na domáci trh sa považuje aj dovoz regulovaných výrobkov do Slovenskej republiky,

l) dovozcom podnikateľ, ktorý doviezol regulovaný výrobok do Slovenskej republiky.

§ 3

(1) Regulovaný výrobok možno uviesť na domáci trh, len ak spĺňa hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2, a požiadavky na označenie podľa odseku 2.

(2) Regulovaný výrobok sa označuje etiketou, na ktorej sa uvedie

a) označenie regulovaného výrobku, jeho kategória a podkategória,

b) hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v g . l-1 a

c) maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.

(3) Na regulovaný výrobok, do ktorého sa pridávajú rozpúšťadlá alebo iné zložky s obsahom rozpúšťadiel, aby bol pripravený na použitie, platia hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.

(4) Obsah prchavých organických zlúčenín v regulovaných výrobkoch sa stanovuje analytickými metódami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 4

Regulované výrobky vyrobené pred termínmi uvedenými v prílohe č. 2, ktoré nespĺňajú hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín, môžu byť na trhu najdlhšie do 12 mesiacov po termínoch platnosti hraničnej hodnoty obsahu prchavých organických zlúčenín pre konkrétny regulovaný výrobok.

§ 5

Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 4.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 133/2006 Z. z.

ZOZNAM REGULOVANÝCH VÝROBKOV

Kategória A Farby a laky sú náterové látky uvedené v podkategóriách, s použitím na povrchovú úpravu budov, stavieb, konštrukcií, ich vnútorných častí a príslušenstva na dekoratívne účely, funkčné účely a ochranné účely, okrem aerosólov

Podkategórie

a) Náterové látky interiérové matné sú náterové látky určené na nanášanie na vnútorné steny a stropy so stupňom lesku ≤ 25@60 o.

b) Náterové látky interiérové lesklé sú náterové látky určené na nanášanie na vnútorné steny a stropy so stupňom lesku > 25@60 o.

c) Náterové látky exteriérové na povrchovú úpravu minerálnych materiálov sú náterové látky určené na nanášanie na vonkajšie steny postavené z muriva, tehly alebo na omietky.

d) Farby interiérové a exteriérové na povrchovú úpravu dreva, kovu a plastov s dekoratívnym účinkom alebo ochranným účinkom sú krycie náterové látky na dekoráciu alebo ochranu, ktoré vytvárajú nepriehľadný film. Táto podkategória zahŕňa aj podkladové farby.

e) Laky interiérové a exteriérové na drevo, kov a plasty a lazúrovacie laky na drevo sú transparentné alebo čiastočne transparentné nátery s dekoratívnym účinkom alebo ochranným účinkom na drevo, kov alebo plast. Táto podkategória zahŕňa tiež lazúrovacie laky na drevo určené podľa požiadaviek STN EN 927-1 Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Klasifikácia a výber, ktoré tvoria krycí film a sú určené na dekoráciu a ochranu dreva a proti poveternostným vplyvom.

f) Moridlá pre ultratenkú vrstvu na drevo sú moridlá na drevo určené podľa požiadaviek STN EN 927-1 Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Klasifikácia a výber, s priemernou hrúbkou vrstvy menšou ako 5 m, podľa požiadaviek STN EN ISO 2808 Náterové látky. Stanovenie hrúbky náteru.

g) Základné náterové látky sú náterové látky s izolačnými vlastnosťami alebo ochrannými vlastnosťami určené na steny a stropy alebo drevo.

h) Penetračné a spevňujúce náterové látky sú náterové látky určené na penetráciu a spevnenie podkladu na zabezpečenie hydrofóbnych vlastností alebo náterové látky na ochranu dreva proti biologickej korózii, napríklad proti drevokazným hubám.

i) Špeciálne jednozložkové náterové látky sú náterové látky, ktoré slúžia na zabezpečenie osobitných požiadaviek ako základné nátery a vrchné nátery na plasty, základné nátery na železné podklady, reaktívne základné nátery na podklady z tzv. reaktívnych kovov, akými sú zinok a hliník, antikorózne nátery, nátery podláh vrátane drevených a betónových, antigraffiti, protipožiarne nátery a nátery na zabezpečenie hygienických noriem v potravinárskom odvetví a v zdravotníctve.

j) Špeciálne dvojzložkové náterové látky sú náterové látky určené na rovnaké použitie ako jednozložkové náterové látky, ale pred ich aplikáciou sa pridáva druhá zložka, napríklad terciárne amíny.

k) Viacfarebné náterové látky sú náterové látky vytvárajúce dvojfarebný efekt alebo viacfarebný efekt priamo pri prvom nanesení.

l) Náterové látky s dekoratívnym efektom sú náterové látky, ktoré slúžia na vytváranie špeciálnych estetických efektov na podkladoch vopred upravených určeným spôsobom alebo ošetrených základným náterom, ktorý sa následne počas sušenia upravuje rôznymi špeciálnymi pomôckami.

Kategória B Regulované výrobky používané pri opravách a prestriekavaní vozidiel alebo ich častí pri ich oprave, údržbe alebo na účely dekorácie mimo výrobného procesu

Podkategórie

a) Výrobky na prípravné a čistiace operácie sú výrobky určené na mechanické odstraňovanie alebo chemické odstraňovanie starých náterov a hrdze alebo na prípravu podkladu pre nový náter

1. Prípravné prostriedky

Prostriedky na čistenie zariadení, napríklad striekacích pištolí, odstraňovanie náterov, prípravky na odmasťovanie, vrátane antistatických prostriedkov na plasty a prípravky na odstraňovanie silikónu.

2. Prostriedky na čistenie povrchu

Prostriedky na odstránenie povrchového znečistenia pred aplikáciou náterovej látky.

b) Tmely a plniče sú látky viskóznej konzistencie určené na vyplnenie nerovností povrchu pred nanesením vyrovnávacieho náteru.

c) Základné náterové látky sú náterové látky, ktoré sa nanášajú na čistý kovový povrch alebo jestvujúci náter, ktorých cieľom je protikorózna ochrana pred aplikáciou vyrovnávacieho náteru.

1. Vyrovnávacie náterové látky/plniče

Náterové látky, ktoré sa nanášajú bezprostredne pred nanesením vrchného náteru na zlepšenie koróznej odolnosti a zlepšenie priľnavosti vrchného náteru a na vytvorenie rovnomerného povrchu vyplnením drobných nerovností.

2. Základné náterové látky na kov

Náterové látky, ktoré slúžia ako základný náter na zlepšenie priľnavosti, ako tesniace náterové látky, náterové látky na vyrovnanie povrchu, plastické podkladové náterové látky, náterové látky na mokrý povrch a ako nebrúsiteľné tmely a tmely nanášané striekaním.

3. Reaktívne základné náterové látky

Náterové látky s podielom minimálne 0,5 hmotnostných percent kyseliny fosforečnej, ktoré sa nanášajú na čistý kovový povrch a zabezpečujú protikoróznu ochranu a zlepšenie priľnavosti; podkladové náterové látky použiteľné ako zvárateľné podkladové nátery; moridlá na galvanizované kovové plochy a zinkové plochy.

d) Vrchné náterové látky sú pigmentové náterové látky, ktoré v jednej vrstve alebo vo viacerých vrstvách zabezpečujú lesk a dlhodobú odolnosť; patria sem aj základné náterové látky a vrchné náterové látky.

1. Podkladové náterové látky

Pigmentované náterové látky, ktoré zabezpečujú farebnosť a optický efekt, ale nie lesk a odolnosť celého náterového systému.

2. Laky

Laky sú transparentné náterové látky, ktoré v rámci celého náterového systému zabezpečia lesk a odolnosť.

e) Špeciálne vrchné náterové látky

Náterové látky určené na konečnú povrchovú úpravu so špeciálnymi požiadavkami, napríklad metalízovaný vzhľad alebo perleťový vzhľad, ako jednovrstvové vysoko kvalitné farebné nátery a transparentné nátery (odolné proti mechanickému poškodeniu, fluorované nátery), reflexné nátery, štruktúrované nátery, napríklad tepané nátery, protišmykové nátery, tesniace hmoty, izolačné nátery podvozkov, ochranné laky proti nárazom kameňov, vnútorné nátery a aerosóly.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 133/2006 Z. z.

HRANIČNÉ HODNOTY PRE MAXIMÁLNY OBSAH PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN

Kategória A Náterové látky používané na povrchovú úpravu objektov, stavieb a konštrukcií

Podkategória výrobku Typ I etapa
(g . l-1)*
od 1. 1. 2007
II etapa
(g . l-1)*
od 1. 1. 2010
a Náterové látky interiérové matné
(Lesk ≤ 25@60 °)
WB
SB
75
400
30
30
b Náterové látky interiérové lesklé
(Lesk > 25@60 °)
WB
SB
150
400
100
100
c Farby exteriérové na povrchovú
úpravu minerálnych materiálov
WB
SB
75
450
40
430
d Farby interiérové a exteriérové
na povrchovú úpravu dreva,
kovu a plastov
WB
SB
150
400
130
300
e Laky interiérové a exteriérové
na drevo, kov a plasty
a lazúrovacie laky na drevo
WB
SB
150
500
130
400
f Moridlá pre ultratenkú vrstvu WB
SB
150
700
130
700
g Základné náterové látky WB
SB
50
450
30
350
h Penetračné a spevňujúce
náterové látky
WB
SB
50
750
30
750
/ Špeciálne jednozložkové
náterové látky
WB
SB
140
600
140
500
j Špeciálne dvojzložkové náterové
látky
WB
SB
140
550
140
500
k Viacfarebné náterové látky WB
SB
150
400
100
100
1 Náterové látky s dekoratívnym
efektom
WB
SB
300
500
200
200
*g . l-1 - vo forme pripravenej na použitie
WB - vodou riediteľná náterová látka
SB - náterová látka riediteľná organickým rozpúšťadlom

Kategória B Regulované výrobky používané pri opravách a prestriekavaní vozidiel

Podkategória výrobkuNáterová látkaPrchavé organické zlúčeniny
(g . l-1)*
(1. 1. 2007)
aVýrobky na prípravné a čistiace operáciePrípravné prostriedky
Prostriedky na čistenie povrchu
850
200
bTmely a plničeVšetky typy250
cZákladné náterové látkyVyrovnávacie náterové látky/plniče a základné náterové látky na kov
Reaktívne základné náterové látky
540
780
dVrchné náterové látkyVšetky typy420
eŠpeciálne vrchné náterové látkyVšetky typy840
* g. l-1 - vo forme pripravenej na použitie s výnimkou podkategórie „a", kde je potrebné obsah vody, vo forme pripravenej na použitie, odrátať.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 133/2006 Z. z.

ANALYTICKÉ METÓDY NA STANOVENIE OBSAHU PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN V NÁTEROVÝCH LÁTKACH

Veličina Jednotka Analýza
Obsah prchavých organických zlúčenín g . l-1 Metóda podľa ISO 11890-2 vydaná v roku 2002.
Obsah prchavých organických zlúčenín so zastúpením reaktívnych riedidiel g . l-1 Metóda podľa ASTMD 2369 vydaná v roku 2003.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 133/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 30. apríla 2004 o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá.