Vyhláška č. 132/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-132

(v znení č. r1/c83/2006 Z. z.)

Čiastka 54/2006
Platnosť od 14.03.2006 do31.05.2010
Účinnosť od 01.01.2007 do31.05.2010
Zrušený 137/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem piateho, ôsmeho a deviateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007 Redakčným oznámením uverejneným v čiastke 83/2006 Z. z. sa zmenila výnimka účinnosti: „okrem šiesteho, deviateho a desiateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007".

Znenie 01.01.2007

132

Vyhláška

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 1. marca 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá

Ministerstvo životného prostredia podľa § 41 ods. 1 písm. a) a j) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 572/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 6 sa slová „musí sa postupovať podľa“ nahrádzajú slovami „požadované zníženie emisií nemožno dosiahnuť ani plnením“.

2. V § 4 ods. 16 sa slová „uvedené v prílohe č. 2 nebudú prekročené“ nahrádzajú slovami „celého zariadenia nepresiahnu hodnotu, ktorá by sa dosiahla pri dodržaní požiadaviek uvedených v prílohe č. 2“.

3. V § 7 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Všeobecné emisné limity platia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach.“.

4. V § 7 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Emisné limity platia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach.“.

5. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

㤠7a

Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 7.“.

6. V prílohe č. 1 bode V sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

7. V prílohe č. 2 bode 2.1.3 sa v poznámke pod tabuľkou k odkazu 4 slová „10 g.h-1“ nahrádzajú slovami „100 g.h-1“.

8. V prílohe č. 2 bode 2.1.3 sa v poznámke pod tabuľkou k odkazu 5 slová „100 g.h-1“ nahrádzajú slovami „10 g.h-1“.

9. V prílohe č. 2 bode 4.3 sa v tabuľke vypúšťa tento text:

Sériové - kontinuálne nanášanie náterových látok > 5 60 50/755) 20 3 Poznámka1), 6),7),8)

10. V prílohe č. 2 nadpis piateho bodu znie: „Sériové lakovanie áut pri spotrebe rozpúšťadla menej ako 15 t za rok“ a v prvom stĺpci tabuľky sa vypúšťajú slová „opravy a prestriekavanie áut“.

11. V prílohe č. 2 bode 15 sa v poznámke pod tabuľkou k odkazu 6 slová „§ 7 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 6“.

12. V prílohe č. 3 bode 3.2 prvom riadku v tabuľke sa slovo „impregnácia“ nahrádza slovom „natieranie“ a druhom riadku v tabuľke sa vypúšťajú slová „natieranie navíjaných drôtov“.

13. V prílohe č. 6 bod 3.2.1 vrátane nadpisu znie:

„3.2.1 Čistenie pomocou chlórovaných uhľovodíkov

Celkový emisný faktor nesmie presiahnuť hodnotu 30 g rozpúšťadla na 1 kg čistených textílií v mesačnom priemere.“.

14. Príloha č. 7 znie:

„Príloha č. 7

k vyhláške č. 409/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (Ú. v. ES L 85, 29. 3. 1999).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 30. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a výrobkoch používaných na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2006 okrem šiesteho, deviateho a desiateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.


László Miklós v. r.